• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

 

Нові надходження літератури у 4-му кварталі 2013 року  Детальніше...

Нові надходження літератури у серпні 2013 року  Детальніше...

 

А 67

Анісімов В. В.Історія України : словник-довідник / В. В. Анісімов. - К. : УБС НБУ, 2012.-284 с.
ISBN 978-966-484-163-1

 У словнику-довіднику подано назви понять і категорій, уживаних у вітчиз­няній і зарубіжній науковій літературі з історії України. Подано статті про науковців, політичних та державних діячів, діяльність яких вивчається в на­вчальному курсі дисципліни «Історія України». Словник-довідник містить також хронологічні таблиці років правління українських та іноземних державців, а також найвизначніших подій української історії.
 Книгу також доцільно використовувати як додаток до навчального посібника автора «Історія України» (2010) та при вивченні дисциплін «Історія української культури», «Релігієзнавство», «Історія держави і права України». 
  Для викладачів, аспірантів, студентів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв.

 

К 55

Комаринська 3. М.  Україна незалежна (1991-2011) у фактах, документах, ілюстраціях / Зо­ряна Комаринська, Наталія Олійник. - К.: УБС НБУ, 2012. - 243 с: іл.
ISBN 978-966-484-157-0

  Пропонована праця є ґрунтовним дослідженням останніх двадцяти років в історії України, у якій авторки рік за роком висвітлюють найважливіші події 1991-2011 років у різних царинах Української держави та суспільства: становлення і розвиток державних та політичних інститутів, правової системи, громадянського суспільства, ринкової еко­номіки, банківської системи, міжнародних відносин, культури і спорту тощо. Основний текст усіх розділів роботи доповнено фотографіями, схемами, таблицями, картами і хрес­томатійними матеріалами, які допоможуть отримати цілісне уявлення про факти, події та процеси, що відбувалися в незалежній державі Україна за останнє двадцятиріччя.
  Для істориків, учнівської молоді та студентства, усіх зацікавлених сучасною іс­торією та політикою України. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Може бути використано фахівцями різного рівня у практичній ді­яльності банків.

 

Н 42

Недержавні пенсійні фонди у структурі сучасних пенсійних систем : мо­нографія / Т. С. Смовженко, Н. В. Ткаченко, Н. А. Цікановська ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 310 с.
ISBN 978-966-484-158-7

  Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад діяльності недержавних пенсійних фондів у структурі сучасних пенсійних систем. У роботі з позицій системного аналізу розглядаються підходи до визначення місця пен­сійного забезпечення в системі соціального захисту населення, визначаються вектори пенсійної реформи в Україні та в окремих зарубіжних країнах, аналізується сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку українських недержавних пенсійних фондів. Сформульовано можливі варіанти мотивації роботодавців і працівників до участі в не­державних пенсійних фондах, заходи з формування пенсійної культури громадян та під­вищення суспільної довіри до цих фінансових інститутів.
  Для фахівців у галузі фінансів, працівників державних структур, підприємств, установ та організацій, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Е 64

Енциклопедія для банкіра : у 2 т. - Том 1 (теоретична та історична частини) / авт. кол.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Стеблій, д-ра філос. наук, проф. 3. Скринник. - К. : УБС НБУ, 2012. - 483 с.
ISBN 978-966-484-152-5


  Теоретична частина узагальнює традиції української економічної школи щодо формування термінології грошового обігу, кредиту та банківництва; розглядає світові досягнення лауреатів Нобелівської премії в цій галузі з урахуванням еволюгдйного розвитку економічної науки; визначає поняття, терміни та категорії макроекономіки, мікроекономіки та фондового ринку як важливого елементу монетарної економіки на основі єдиного методологічного підходу сучасної економічної теорії.
  Історична частина висвітлює історичний розвиток грошей, грошово-кредитної системи та банківської справи в Україні, визначає найбільш вагомі постаті з історії вітчизняного банківництва.
  Усе це дозволяє сформувати стратегію ділової поведінки сучасного банкіра як уніфікованого фахівця та громадянина нової генерації України.
Фахівцям - банкірам і фінансистам; викладачам, аспірантам і студентам, політикам і державним мужам, а також тим, хто цікавиться проблемами економіки грошей, банківництва та фінансових ринків.

 

Г 93

Гузар У. Є. Особливості трансформації трудової діяльності в період формування економіки знань : монографія / Уляна Євгенівна Гузар. - К.: УБС НБУ, 2012. - 191 с.
ISBN 978-966-484-156-3

 У монографії розроблено теоретико-методологічні основи формування і здійснення на практиці господарювання трудової діяльності в новітніх умовах. Удосконалено поняття трудової діяльності та економіки знань, на основі системного підходу до дослідження трудової діяльності побудовано моделі впливу знаннєвих факторів на продуктивність праці. Велика увага приділяється побудові Концепції трансформації трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань. Обґрунтовано головні напрями трансформацій трудової діяльності, які можуть бути застосованими в українській реальності.
  Для наукових працівників, аспірантів, управлінців, політиків, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.

 

К 79

Кредитування і контроль : підручник / авт. кол.: Т. С. Смовженко, Р. А. Слав'юк, Р. Р. Коцовська та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук проф. Р. А. Слав'юка. - К.: УБС НБУ, 2012. - 375 с.
ISBN 978-966-484-150-1

  Підручник відповідає планам підготовки магістрів у вищих навчальних закладах України. У ньому розкрито особливості організації процесу банківського кредитування. Розглянуто питання організації кредитування підприємств і фізичних осіб, методи управління кредитним ризиком. До теоретичного матеріалу додаються задачі та тестові завдання і питання для самоперевірки знань студентами.
  Для студентів, аспірантів, науковців, працівників банківських установ, усіх, хто цікавиться питаннями кредитування.

 

Т31

Основи національної культури : навч. посібник / Олександра Василівна Теліженко. - К.: УБС НБХ 2012. - 443 с : іл. + вкл. XXXII с..
ISBN 978-966-484-136-5

 Навчальний посібник розкриває матеріальну і духовну суть національної культури і традиційного народного мистецтва України, еволюцію його розвитку від найдавніших часів до сьогодення.
   Посібник укладено у формі текстів лекцій з бібліографією до кожної теми та запитаннями для самоконтролю.
   Книга має багато ілюстративних матеріалів.
  Видання розраховане на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться матеріальною і духовною культурою України.

 

У 67

Управління проблемними активами в банках : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка. - К.: УБС НБУ, 2012. - 370 с.
ISBN 978-966-484-153-2

  У монографії розглянуто суть і причини виникнення проблемних кредитів у банках. Автори розкрили основні стратегії регулювання кредитних ризиків банку. Завдяки комплексному аналізові стану і сучасних методів управління проблемними активами в банках розкрито перспективи поліпшення фінансового стану банків в Україні. Проаналізовано сучасні механізми резервування, які використовують у системі управління проблемними активами банків та які впроваджуватимуться з наступних років згідно з новими вимогами Національного банку України.