• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
 • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
 • Assoc_ 193.JPG
 • divchata.jpg
 • lidvnzubs.jpg
 • _MG_00872.jpg
 • _MG_01522.jpg
 • _MG_0169.jpg

Професорсько-викладацький склад

 

 

voznuk

 

Вознюк Микола Андрійович

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування

1981 р. – закінчив Ризький інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю бухгалтерський облік і здобув кваліфікацію «економіст».

1991–1994 рр. працював керуючим банком і головою Правління в АКБ «Львів-Вест».
1994 – 2006 рр. – директор Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль», директор представництва ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» у Львівській області, начальник головного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації.
2006–2010 рр. – голова Правління ПАТ АКБ «Львів».


У лютому 2011 року обраний директором Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.
Упродовж 20 років Микола Андрійович займав керівні посади, поєднуючи роботу з науково-педагогічною діяльністю:
1999 р. – захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент і маркетинг», отримавши ступінь кандидата економічних наук
2004 р. – отримав атестат доцента кафедри банківської справи УБС НБУ.


З 2011 року – здобувач ступеня доктора економічних наук при Інституті регіональних досліджень НАН України. Тема дисертації: «Формування інвестиційної політики інноваційного забезпечення енергозбереження регіону».

У липні 2016 року захистив докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Формування регіональної інвестиційної політики у сфері енергозбереження (методологія та методи реалізації)»

Список останніх наукових праць:

 1. Вознюк М. А. Сучасні особливості інвестування сфери житлового будівництва / М. А. Вознюк, М. С. Садов’як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 2. - С. 57-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_2_14
 2. Вознюк М. А. Тенденції інноваційного розвитку Львівського регіону в контексті забезпечення енергоефективного функціонування його економіки / М. А. Вознюк // Фінансовий простір. - 2015. - № 2. - С. 293-302. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_2_38
 3. Вознюк М. А. Сучасні концепції ресурсо- та енергозбереження та наукові засади їх реалізації / М. А. Вознюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2015. - Вип. 1. - С. 303-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2015_1_38
 4. Вознюк М. А. Перспективні напрями удосконалення системи державного регулювання інноваційних та інвестиційних процесів / М. А. Вознюк // Економічний форум. - 2015. - № 2. - С. 12-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_2_4
 5. Вознюк М. А. Аналіз інформаційно-консультаційних ресурсів Львівщини у сфері енергозбереження / М. А. Вознюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2015. - Вип. 2. - С. 15-18. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_2_5

 Монографії:

 1. Вознюк, Микола Андрійович. Регіональна інвестиційна політика енергозбереження [Текст] : [монографія] / М. А. Вознюк ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього". - Львів : Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього, 2015. - 413, [1] с. : рис., табл. - (Проблеми регіонального розвитку). - Бібліогр.: с. 386-401. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-7565-2. - ISBN 978-966-02-4252-4 (серія)
 2. Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління [Текст] : монографія / [Б. І. Пшик та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2015. - 398 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 381-392. - 300 экз. - ISBN 978-966-484-230-0

 

000028

ПШИК

Богдан Іванович

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

У 2000 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка», у якому здобув кваліфікацію магістра-економіста за спеціальністю «Фінанси».

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України на тему «Механізм інвестування підприємницької діяльності (регіональний аспект дослідження) за спеціальністю 08.10.01. – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Докторську дисертацію на тему «Становлення і розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит захистив у 2012 році в Університеті банківської справи НБУ. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента, а у 2014 – професора.

З 2000 року до теперішнього часу працював на посадах викладача-стажиста, асистента, викладача, доцента, професора, завідувача кафедри. Викладає дисципліни «Фінансовий ринок», «Інвестиційний банкінг», «Управління безпекою у фінансовій сфері». За час роботи видав понад 30 навчально-методичних розробок з питань організації самостійної роботи студентів, підготовки до практичних і семінарських занять, написання дипломних робіт, проходження переддипломної практики та складання державних екзаменів зі спеціальності.

Є автором понад 150 наукових праць з актуальних питань банківської системи та фінансових ринків, інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансово-економічної безпеки зокрема понад 70 статей у наукових фахових виданнях, 10 закордонних публікацій, 8 начальних посібників , є співавтором 15 та одноосібним автором 2 монографій.

У 2008-2010 роках був керівником наукового дослідження «Удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності», на даний час здійснює керівництво науково-дослідною темою «Стратегічні напрями та механізми модернізації фінансової системи України».

Був виконавцем у таких науково-дослідних роботах, які виконувалися на замовлення Міністерства освіти і науки, Національного банку України, підприємницьких структур: «Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі Західного регіону)», «Наукове забезпечення підвищення рівня капіталізації регіональних активів», Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону», «Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації», «Аналіз та моделювання впливу монетарних режимів на інноваційний розвиток економіки», «Формування системи управлінської інформації в банках», «Фінансові механізми реалізації інвестиційних проектів у житловому будівництві в Україні» та інших.

Брав участь в експертизі та виконанні грантових проектів «Фінансова грамотність в Україні» (в рамках співпраці з USAID/FINREP-ІІ), «Малі міста – магніт для інвесторів» (на замовлення Генерального консульства Республіки Польща в Україні), «Громадський моніторинг бюджетного процесу і використання бюджетних коштів у Львівській області» (на замовлення фонду «Відродження»).

Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит – в ДВНЗ «Університет банківської справи» та Львівському національному університеті імені Івана Франка. Підготував 5 кандидатів економічних наук.

З 2007 року до теперішнього часу виконує обов’язки голови Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» у Національному університеті «Львівська політехніка», а з 2013 року до тепер є головою Спостережної ради кредитної спілки «Галичина».

Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем розвитку фінансово-кредитних відносин, інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, підвищення рівня фінансової безпеки вищих навчальних закладів, фінансуванням енергоефективних проектів.

Досягнення, як педагога і науковця Пшика Б.І. відзначені Почесною грамотою Львівської облдержадміністрації (2011), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2010), дипломами переможця конкурсу «Кращий викладач – науковець УБС НБУ» (2008, 2011 рр), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2015 р).

Інтереси та захоплення: цікаві книжки, подорожі

Життєве кредо: «Працюй і досягнеш»

Останні публікації:

 1. Фінансова система регіонів : проблеми та перспективи: монографія [Текст]/ Богдан Н. І., Віленчук О.М., Дейнеко Л.В…. Пшик Б.І. та ін.; за заг. ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. – К.: АМУ, 2014. – 543 с.
 2. Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління : монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика. – К. : УБС НБУ, 2015. – 398 с.
 3. Пшик Б. І. Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні /Б.І. Пшик// // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 61 – 68.
 4. Пшик Б. І. Методологічні засади дослідження міжбюджетних відносин в контексті розвитку процесів фінансової децентралізації / Б. І. Пшик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр.* / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ»; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 45–49.
 5. Пшик Б. І. Формування інвестиційних ресурсів в Україні на базі заощаджень населення / Б. І. Пшик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр.* / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ»; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2017. – Вип. 2 (124). – С. 66–69.
 6. Пшик Б. І. Фінансові проблеми інтелектуальної безпеки у сфері вищої освіти України та шляхи їх вирішення /Б.І. Пшик// // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 306 – 315.
 7. Пшик Б.І. Посилення ролі банківського кредиту у фінансуванні енергозберігаючих проектів в Україні / Б.І. Пшик, М.А. Вознюк// Формування ринкової економіки в Україні : [зб. наук. пр.] – 2016. – Вип. 35. – Ч. 2. – с. 157 – 163.
 8. Пшик Б.І. Розвиток механізмів небанківського фінансування інноваційних енергоефективних проектів / Б.І. Пшик, М.А. Вознюк, В.Й. Карпінець //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2(48). – Ужгород, 2016. – с. 306 – 312.
 9. Пшик Б. І. Формування інвестиційних ресурсів в Україні на базі заощаджень населення / Б. І. Пшик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр.* / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ»; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2017. – Вип. 2 (124). – С. 66–69.
 10. Пшик Б. І. Напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів: фінансові аспекти / Б.І. Пшик// Формування ринкової економіки в Україні : [зб. наук. пр.] – 2017. – Вип. 37. – Ч. 2. – с. 148 – 154.

 фото Тяжкороб

Тяжкороб Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

У 2000 р. закінчила з відзнакою Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Організаційне забезпечення змін в хімічному комплексі регіону» у спеціалізованій вченій раді Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк). У 2012  р. отримала вчене звання доцента.

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2000 р. в Інституті хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У колективі ЛННІ ДВНЗ «УБС» працює з 2013 р. Викладає дисципліни: «Інвестування», «Аналіз інвестиційних проектів» та «Інвестиційний консалтинг».

У 2013 р. пройшла стажування у Львівському відділенні ЦФ ПАТ «КРЕДОБАНК».

З 2014 р. є відповідальним секретарем фахового збірника наукових праць «Вісник Університету банківської справи».

Є автором понад 90 наукових праць з питань інвестування та формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону, серед яких 1 одноосібна монографія та 4 колективних монографії, 1 навчальний посібник, понад 40 статей у фахових виданнях Україні та у виданнях, які віднесено до міжнародних науково метричних баз. Регулярно бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах.

Приймала участь у виконанні таких науково-дослідних тем, як «Аналіз тенденцій розвитку інноваційних та інвестиційних процесів у сфері енергозбереження регіону (на прикладі Львівської області)» (2015 р.), «Фінансові механізми реалізації інвестиційних проектів у житловому будівництві в Україні» (2016 р.), «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (2016 р.) та «Організаційно-методичне та фінансове забезпечення процесів функціонування дохідних будинків в Україні» (2017 р.).

У 2016 р. досягнення Тяжкороб І.В. як педагога і науковця відзначені грамотою ректора ДВНЗ «Університет банківської справи».

Інтереси та захоплення: театр, фітнес, подорожі.

Життєве кредо: «Прагнути і шукати, знайти і не здаватися».

Останні публікації:

 1. Інвестиційний банкінг: навчальний посібник / Б. І. Пшик (керівник), М. А. Вознюк, Л. А. Дудинець, І. В. Тяжкороб (пп. 6.5-6.7) [та ін.]; за ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Пшика. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 431 с. [С. 358-389].
 2. Тяжкороб І. В. Формування стратегії розвитку регіону на основі кластерного підходу/ І. В. Тяжкороб – В кн.: Теорія та практика регіонального розвитку: [монографія]; за заг. ред. К. Ф. Ковальчука, Л. М. Савчук. – Дніпро: Герда, 2016. – 584 с. [С. 153-160].
 3. Тяжкороб І. В. Оцінка ефективності стратегій регіонального розвитку: організаційний та методичний підхід / І.В. Тяжкороб. – В кн.: Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний аспект: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя: Гельветика, 2017. – 347 с. [С. 181-195].
 4. ТяжкоробІ. В. Тенденційність розвитку просторових форм організації економіки регіону / І. В. Заблодська,І. В. Тяжкороб,М. В. Плетньов // Ефективна економіка. –
 5. Тяжкороб І.В. Інвестиційні пріоритети в системі стратегічного планування розвитку регіону / Тяжкороб І.В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Cєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. – № 10 (240). – С. 130-135.
 6. Тяжкороб І.В. Обґрунтування і вибір соціально-економічних пріоритетів розвитку регіону / Тяжкороб І.В. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2017. – № 3 (30) – С. 60-64.
 7. TyazhkorobI. Preconditions for the development of the investment consulting in the Ukrainian financial services market / I. Tyazhkorob, L. Yevtukh, M. Lezhan // Вісник Університету банківської справи. – 2017. – № 2 (29). – С. 108-112.
 8. Тяжкороб І.В. Оцінка ефективності стратегії розвитку регіону на основі динамічного нормативу соціально-економічних показників // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – № 5 (251). – С. 309-312.
 9. Тяжкороб І.В. Визначення стратегічних цілей та пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку регіону / І.В. Тяжкороб // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – № 2, Т. 2 (246). – С. 37-40.
 10. Тяжкороб І.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційних проектів регіональних програм житлового будівництва / І.В. Тяжкороб // Фінансовий простір. – 2017. – № 4 (28). – С. 107-110.

 

Білик Ольга Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2002 році закінчила Львівський банківський інститут, отримала диплом спеціаліста із відзнакою за спеціальністю «Фінанси».

Науковий шлях. Протягом 2002 – 2005 рр. навчалась у аспірантурі. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України на тему: «Удосконалення процесів забезпечення ефективності банківських послуг для фізичних осіб». Є автором понад 30 публікацій.

У 2004 році працювала у складі науково-дослідної групи над науковою темою кафедри банківської справи «Концепція співпраці Української греко-католицької церкви з фінансовими інституціями з метою оптимального використання коштів». У 2008–2009 році працювала у складі науково-дослідної групи над науковою темою «Удосконалення регулятивних механізмів розвитку банківської системи в умовах фінансової нестабільності». Із 2009 року Ольга Ігорівна 
є відповідальною за наукову роботу студентів. Приймає участь в організації кафедральних та загальноінститутських конференцій. У 2010 році стала співавтором колективної монографії «Розвиток банківської системи України». В 2010 році розробила та розпочала викладання курсу «Стратегія розвитку банківської системи» англійською мовою. В 2011 році приймала участь у спільному Американсько-Українському проекті започаткованого USAID FINEREP «Фінансова грамотність» в рамках якого стала розробником та співавтором однойменного підручника та курсу для учнів 10 класів. У 2012 році розпочала роботу над розробкою курсу «Ціноутворення на ринку банківських послуг» для магістрів, який викладається англійською мовою.

Наукові інтереси: особливості процесу ціноутворення у банківському секторі, Соціальна відповідальність корпорацій, підвищення фінансової грамотності населення та роль банківських установ в цьому процесі.

Останні публікації:

 1. Алєксєєв І. В. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / І. В. Алєксєєв, О. І. Білик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 140-147.
 2. Білик О. І. Дослідження процесів диверсифікації активів у комерційних банках України / О.І. Білик, Р.Р. Голуб // Регіональна економіка. — 2013. — № 4(70). — С. 86-95. — Бібліогр.: 17 назв. — укр.
 3. Конкурентные стратеги транснациональних банков в современних условиях финансовой глобализации // Семеген И.Б., Билык О.И., Галько О.Р./  Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник  научных статей УО «Полесский государственный университет». -  Пинск: ПолесГУ, 2014. – 312с.
 4. Білик О. І. Проблеми та перспективи проведення реорганізації як способу оздоровлення банківської системи України / О. І. Білик // Фінансовий простір. - 2015. - № 1. - С. 25-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_1_5

 

 

Галайко Назар Романович

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галайко Н.Р. працює в інституті з 2006 р.

У 2008 році захистив дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності діяльності банківської установи» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит.

У 2013 році отримав диплом на присвоєння вченого звання доцента.

З 2001 року по даний час – голова правління кредитної спілки «Галичина».

З 2006 по 2008 р.р., 2015-2016рр заступник декана факультету банківської справи та інформаційних технологій.

З 2013 року по даний час член ревізійної комісії Асоціації банків Львівщини.

З 2013 року по даний час голова наглядової ради благодійного фонду «Львівський оберіг».

З 2014 року по даний час голова ради Львівської асоціації кредитних спілок.

Останні публікації:

 1. Н.Р. Галайко Кредитні спілки в сучасному контексті розвитку фінансового ринку України // Галайко Н.Р. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013 Вип. 23.7 с.193-199.
 2. Н.Р. Галайко / Банківська паніка у сьогоденні та її вплив на банківську систему України // Галайко Н.Р. Сучасні наукові дослідження – 2014”. Том 45. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2014. С. 220- 230.
 3. Н. Р. Галайко / Присутність іноземного та російського капіталу в банківській системі України // Н.Р. Галайко - Ефективна економіка №4 - м.Дніпропетроськ, 2015.
 4. Н. Р. Галайко / Система гарантування вкладів в банківській системі України та Європейському союзі // Н.Р. Галайко – Ефективна економіка №5 - м.Дніпропетровськ, 2015.
 5. Н.Р. Галайко / Розвиток методів банківського кредитування фізичних осіб в Україні // H.Р. Галайко – Вісник Університету банківської справи № 1-2 (25-26) 2016 с. 47-52.

 

   

Гасюк Марія Олександрівна

кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

Е –mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

У 2011 році закінчила з відзнакою Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю «Банківська справа».

Науковий шлях. У 2011 році поступила в аспірантуру Університету банківської справи (м. Київ). З 2012 року почала працювати на кафедрі банківської справи на посаді асистента кафедри. В 2015 році захистила дисертацію на тему: «Трансформація банківської системи України в умовах руху іноземного капіталу» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит.

Приймала участь у виконанні науково-дослідних тем «Формування системи управлінської інформації в банку» та «Управління проблемними активами у банках». Автор близько 20 наукових праць, з них: 3 наукові монографії у співавторстві, 6 статей – у фахових наукових виданнях, 2 статті у виданнях іноземних держав, 9 праць – в інших виданнях.

Наукові інтереси: проблеми розвитку банківської системи, управління банківською системою в умовах економічної нестабільності, трансформація банківської системи.

Відзнаки та нагороди: подяка Міністерства освіти і науки України за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній роботі й громадському житті.

І. Опубліковані монографії (розділи в колективних монографіях):

 1. Огерчук М. О. Суть і причини виникнення проблемних активів // Управління проблемними активами в банках : монографія / [Р.  А.  Слав’юк, Т. З. Вантух, Грудзевич У. Я., Огерчук М. О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка.  – К. : УБС НБУ, 2012.– С. 8–19.
 2. Гасюк М. О. Порівняльний аналіз якості кредитного портфеля банків з іноземним та національним капіталом // Управління якістю активів у банках : монографія / [Р.  А.  Слав’юк, О. І. Білик, М. О. Гасюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р.  А.  Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2013. – С. 95–118.

 ІІ. Наукові публікації у фахових журналах:

 1. Огерчук М. О. Вплив іноземного капіталу на процеси трансформації банківської системи України / М. О. Огерчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. –2012. – № 2(14). – С. 180– 183.
 2. Огерчук М. О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні / М. О. Огерчук // Регіональна економіка. – Львів, 2012. – № 3. –С. 121–128.
 3. Огерчук М. О. Кластер у системі елементів трансформації банківської системи / М. О. Огерчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. –2013. – № 3(15)– С. 102–105.
 4. Огерчук М. О. Оцінка стану діяльності банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку банківських послуг / М. О. Огерчук // Бізнес Інформ. – 2013. – № 7. – C. 292–298.
 5. Огерчук М. О. Теоретичні основи трансформації банківської системи  / М. О. Огерчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір : (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 1 (99). – С. 368–375.
 6. Гасюк М. О. Оптимізаційна модель трансформації банківської системи / М. О. Гасюк // Інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – 2014. –  № 8/1. – С. 67–70.
 7. Oherchuk M. O. The influence of globalization and integration on the transformation process of the banking system of Ukraine / M. O. Oherchuk // Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries. Current State and Problems. – Cracow, 2013. – Vol. 3. – P. 235–243.
 8. Hasuik M. The Influence of Capital Concentration on the Banking Sector of Ukraine / M. Hasuik // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2015. - № 1. - С. 60–63

 ІІІ. Виступи на конференціях із публікаціями доповідей чи тез :

 1. Гасюк М. О. Оценка концентрации капитала банковской системы Украины [Электронный ресурс] / М. О. Гасюк // Сборник научных трудов участников IІI Международного молодежного форума финансистов 2013 года. – Режим доступа : http://www.fa.ru/projects/mmff.
 2. Огерчук М. О. Теоретичні основи реструктуризації як механізму трансформації банківської системи / М. О. Огерчук // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : збірник тез ХІІ Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів, 28–29 березня 2012 р. / відп. за вип. О. О. Другов. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2012. – С. 221–223.
 3. Огерчук М. О. Трансформація банківської системи України в умовах руху іноземного капіталу / М. О. Огерчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : збірник наукових статей. – К. : УБС НБУ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 4. Огерчук М. О. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України / М. О. Огерчук // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів (19–20 квітня 2012 р.) – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2012. – С. 116–117.
 5. Огерчук М. О. Вплив іноземного капіталу на процеси реструктуризації та реорганізації вітчизняних банків / М. О. Огерчук // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільності розвитку банківської системи України : тези доповідей учасників ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених / УБС НБУ(м. Київ). – К., 2012. –  С. 89–91.
 6. Огерчук М. О. Вплив проблемних активів на трансформаційні процеси в банківській системі України / М. О. Огерчук // Міжнародна банківська конкуренція: теорія та практика : збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 травня 2012 р.) : у 2 т. / УАБС НБУ. – Суми, 2012. – Т. 2. – С. 141–143.
 7. Огерчук М. О. Роль кластерів у процесі трансформації банківської системи / М. О. Огерчук // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник тез VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 жовтня 2012 р. – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2012. –С. 140–142.
 8. Огерчук М. О. Оцінка стану банківської системи України в посткризовий період / М. О. Огерчук // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : збірник тез ХІІІ Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів, 28–29 березня 2012 р. / відп. за вип. О. О. Другов. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2013. – С. 169–171.
 9. Огерчук М. О. Оцінка ефективності діяльності банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку фінансових послуг / М. О. Огерчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : збірник наукових статей. – К. : УБС НБУ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 10. Огерчук М. О. Сутність та передумови здійснення трансформації банківської системи / М. О. Огерчук // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 травня 2013 р., м. Севастополь) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України ; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Сімферополь : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – С. 216–218.

 

hbcsy

РИСІН

ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Професор кафедри фінансів,

банківської справи і страхування,

доктор економічних наук, доцент.


E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1992–1995 рр. навчався у Львівському технікумі банківської справи. 2000 року закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси», після чого вступив до аспірантури. 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізми залучення заощаджень населення кредитними установами України». 2014 року захистив докторську дисертацію на тему «Ресурсна політика комерційних банків» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У Львівському інституті УБС працює з 1998 року на посадах викладача-стажиста, асистента, викладача, доцента. З 2007 року – заступник завідувача кафедри банківської справи з навчальної роботи, керівник магістерської програми «Фінансовий моніторинг у банку». З вересня 2008 року до серпня 2015 року – декан фінансово-економічного факультету, з вересня 2015 до грудня 2016 року очолював факультет фінансів. У січні 2017 року обраний на посаду заступника директора Інституту.

Автор понад 85 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії «Залучення заощаджень населення фінансовими посередниками» (2005), «Формування та розміщення довгострокових ресурсів банків в Україні» (2008), «Реалізація ресурсної політики банків в умовах фінансової нестабільності» (2012), навчальний посібник «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» (2007), понад 50 наукових статей в українських та закордонних виданнях.

Основні публікації:

 1. Рисін В.В. Перспективи розвитку цифрового банкінгу на фінансовому ринку України / В.В.Рисін, М.В.Рисін // // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2 (124). – С. 123-127.
 2. Рисін В.В. Кластерний підхід до оцінки стейкхолдерами ефективності діяльності банків з урахуванням ризиків / В.В.Рисін, В.В.Чаплига // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2 (124). – С.133-136.
 3. Рисін В.В. Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи / В.В.Рисін // Фінанси України. – 2016. - №6. – С. 82-95.
 4. Рисін В.В. Напрями протидії поширенню морального ризику в банківському секторі в умовах кризи / В.В.Рисін, М.В.Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Випуск 2(118). – С. 94-98.
 5. Rysin V. Resource policy of Ukrainian banks in relationships with non-financial corporation: practical aspects / V.Rysin, Y.Kozlovskii // Research papers of Wroclaw University of Economics.- 2015. - №365. – рр. 207-218.
 6. Rysin V. Resource policy of banks with foreign capital in Ukraine: peculiarities and priorities / V.Rysin // Ekonomika. – 2014. – Vol. 93(2). – pp. 45-58. – 0,7 д.а.
 7. РисінВ. ПричиниінаслідкивідпливуіноземногокапіталузбанківськогосектораУкраїни: тенденції 2010-2013 рр. / В.Рисін // Вісник Університету банківської справиНБУ. – 2013. - №3. – С.122-127. – 0,6 друк. арк.
 8. Rysin V. Modern trends of ensuring banking sector’s stability in Ukraine / V.Rysin // Knowledge-Economy-Society. Global and regional challenges of the 21st century economy / Ed. by P.Lula, B.Mikula, A.Jaki. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. – Vol. 1 – pp. 475-485. – 0,6 друк. арк.

 

Голуб Ганна Григорівна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

У 1977 році з відзнакою закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут.

 У Львівському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 1977 року.

 У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 
У 2003 році присвоєно звання доцента.

 Є автором понад 40 наукових публікацій з актуальних питань банківської системи, співавтором 2 навчальних посібників з грифом МОН України.

 Нагороджена почесними грамотами НБУ, МОН України, Львівської обласної державної адміністрації, бронзовою та срібною відзнакою Національного банку України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», бронзовим і срібним Пам’ятним знаком до 70-річчя Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ.

Список останніх наукових праць:

 1. Регулювання ризиків корпоративного управління в банківському секторі економіки України // Л.Я. Слобода, Г.Г. Голуб // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : Збірник наукових праць. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. – Львів. – 2017. - Випуск 2 (124). –– С. 137-141. – ISSN 2071-4653.
 2. Голуб Г. Г. Регулювання ризиків та формування простору довіри до банків в умовах економічної нестабільності / Г. Г. Голуб, Л. Я. Слобода // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 2. - С. 89-93. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_2_20
 3. Голуб Г. Г. Суверенні фонди добробуту: світовий досвід і проблеми функціонування в Україні / Г. Г. Голуб, Б. І. Пшик, Л. Р. Юрчишин // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 1. - С. 114–120. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_1_24
 4. Голуб Г. Г. Досвід зарубіжних країн в управлінні кредитними операціями банків / Г. Г. Голуб, Л. М. Хміль // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 167-170. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_2_34
 5. Енциклопедія для банкіра: Колектив авторів. За заг ред.. д-ра екон,. наук, проф.. Т. С. Смовженко та д-ра екон, наук, проф.. Р. Слав’юка - К.: Вид-во УБС НБУ, 2013, - 547 с. (Білик О.І., Глущенко О.О., Голуб Г.Г., Грудзевия Я.В., Грудзевия У.Я., Коцовська Р.Р., Лапішко М.Л., Рисін В.В., Рисін М.В., Слав’юк Р.А., Слобода Л.Я., Табачук Г.П., Шатковська-Шморгай В.Б.)

 

Грудзевич Уляна Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

Е –mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

У 1993 р. − закінчила з відзнакою Львівський технікум банківської справи. У 1997 р. закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, інститут банківського бізнесу за спеціальністю «Фінанси і кредит». Впродовж 1997-2001 рр. − навчалась у аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів) за спеціальністю 08.10.04 − Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента,

З 1995 року до теперішнього часу працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента. Викладає дисципліни «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції». За час роботи видала понад 30 навчально-методичних розробок з питань організації самостійної роботи студентів, підготовки до практичних і семінарських занять, написання курсових і дипломних робіт та складання державних екзаменів зі спеціальності.

Є автором понад 50 наукових праць з актуальних питань банківської системи та розвитку рейтингових послуг в Україні,  у тому числі 30 наукових статей, 4 навчальних посібників, є автором 1 та співавтором 5 монографій.

Приймала участь у виконанні наукових тем: «Інфраструктура прикордонного регіону в умовах ринкової трансформації економіки», «Організаційно-економічні механізми розвитку ринкової інфраструктури і створення конкурентного середовища», «Роль малих та середніх банків у розвитку підприємництва регіону і держави в цілому», «Формування системи управлінської інформації в банках», «Проблеми побудови системи рейтингу в Україні» і «Уточнення та систематизація термінології з банківської справи».

Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем розвитку банківської системи, вдосконалення рейтингової оцінки діяльності банків, управління проблемними активами банків.

Відзнаки та нагороди: подяки та грамоти ректора Університету банківської справи та директора Львівського інституту банківської справи УБС НБУ; подяка Голови Національного банку України; пам’ятний знак ЛБІ; бронзовий пам’ятний знак до 70-річчя ЛБІ УБС НБУ

Інтереси та захоплення: фотографування, книжки, подорожі.

Життєве кредо: Все можливо, на неможливе треба просто більше часу

Останні публікації:

 1. Грудзевич Я.В. Грудзевич У.Я. Аналіз стану проблемних активів у банках України /Управління проблемними активами в банках: монографія/ кол. авт.; за заг. ред.. д-ра екон.н, проф. Р.А.Слав’юка. – К.УБС НБУ, 2012. – С. 136-148,
 2. Грудзевич Я.В. , Грудзевич У.Я., Вантух Т. Створення «бридж» і «бед» банку, як механізм підвищення стабільності банківської системи України /Управління проблемними активами в банках: монографія/ кол. авт.; за аг. ред.. д-ра екон.н, проф. Р.А.Слав’юка. – К.УБС НБУ, 2012. – С.246-281
 3. Грудзевич У.Я., Грудзевич Я.В. Сучасні підходи до аналізу якості активів банків// Управління якістю активів у банках: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.. Р.А.Слав”юка.- К.:УБС НБУ, 2013. – С. 72-86
 4. Грудзевич У.Я., Грудзевич Я.В. Аналіз якості активів банків України // Управління якістю активів у банках: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.. Р.А.Слав”юка.- К.:УБС НБУ, 2013. – С. 86-95
 5. Енциклопедія для банкіра: у 2-х т. –Том 2 (практична термінологія)/ред. кол.; за заг . ред. д.е.н. Т.С. Смовженко, д.е.н. Р.А. Слав’юка. – К. :УБС НБУ, 2013. – 547 с. (співавтор)
 6. Грудзевич Я.В., Грудзевич У.Я. Трансформація вимог до регулювання капіталу банків Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Збірник наукових праць НАН України, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України – Львів, 2016. – Вип. 2. – С.115-122/ особ внесок 4 с
 7. Грудзевич Я.В., Грудзевич У.Я. Капіталізація банківської системи України на сучасному етапі Вісник УБС НБУ. –Львів, 2016. – Вип 1(2). – С. 115-122
 8. Грудзевич У.Я.Оцінка банків національними рейтинговими агентствами //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Збірник наукових праць НАН України, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України – Львів, 2017. – Вип _2_С. 108-113

 

Другов Олексій Олександрович

доктор економічних наук, професор

проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Випускник Львівського банківського інституту НБУ (тепер ДВНЗ «Університет банківської справи») - 2002 рік. Спеціальність «Фінанси». У 2005 році в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону (на прикладі західних прикордонних областей)». В грудні 2011 року захистив докторську дисертацію: «Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України (теорія та механізми реалізації)», за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

У 2007 році отримав вчене звання доцента, в 2014 – професора кафедри банківської справи.

З 2002 року працював у Львівському інституті банківської справи НБУ, згодом Львівському інституті Університету банківської справи НБУ на посадах викладача-стажиста, асистента, викладача, доцента, професора кафедри. Здійснював викладання дисциплін: «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий менеджмент у банку», «Стратегія розвитку банківської системи» (авторський курс). З 2017 року викладає курс «Банківські операції» англійською мовою для іноземних громадян.

Має значний досвід викладання закордоном. У 2016-2017 роках викладав курс “GlobalBanking” у Краківському економічному Університеті. Був гостьовим профессором у Латвійському Університеті, Вроцлавському економічному Університеті, Вищій державні техніко-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (Польща). Є активним учасником программ академічної мобільності Еразмус +.

Наукові інтереси: інтелектуалізація економіки України, інвестування, банківська діяльність. Є автором понад 150-та наукових праць, серед яких 11 монографій (дві одноособові), три підручники, понад 10 – статей за кордоном, понад 70 – статті у фахових наукових виданнях України.

Є рецензентом журналів «Банки і банківські системи» (входить до наукометричної бази Scopus) та ArgumentaOeconomica (видається у Краківському економічному університеті (Республіка Польща))

Член Спеціалізованої вченої ради Національного Університету «Львівська Політехніка», голова Державних екзаменаційних комісій НУ «Львівська Політехніка», Луцького національного технічного університету, Львівського державного торговельно-економічного університету.

Учасник проектів USAID в Україні «Фінансова грамотність в Україні» (в рамках співпраці з USAID/FINREP-ІІ) та Фонду «Відродження» «Громадський моніторинг бюджетного процесу і використання бюджетних коштів у Львівській області».

Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, премією ЛОДА та ЛОР для визнаних науковців Львівщини.

Інтереси та захоплення: біографічна та ділова література, спорт (теніс), подорожі

Життєве кредо: «отримуй задоволення і живи тим, що робиш»

Останні публікації:

 1. Другов О.О. Ендаументи в системі розвитку процесів інтелектуалізації економіки / О. О. Другов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. (зб.наук.пр.). ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України. Відп. Ред. В.С.Кравців. Львів, - 2017. - Вип. 2 (124): - С. 16-20.
 2. Другов О.О. Сучасний стан і перспективи розвитку державного інвестування інтелектуалізації економіки України / О. О. Другов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. (зб.наук.пр.). ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України. Відп. Ред. В.С.Кравців. Львів, - 2016. - Вип. 2 (118): - С. 52-57.
 3. Другов О.О. Поєднання бухгалтерського та податкового обліку в Україні / Другов О.О., Остап’юк Н.А., Каменецька В.В./ Фінансовий простір (електронне видання). № 2 (18), 2015 р. _ С. 228-233.
 4. Другов О.О., Другова В.Т. Інтеграція Польщі до Європейського союзу: вплив на фінансову систему / Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 12 (45). – Ч. 2. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2015. – с. 61-74
 5. Другов О.О. Реструктуризація банківської системи України: сучасний стан та перспективи / О. О. Другов, О. В. Прийма // Фінансовий простір. - 2015. - № 4. - С. 40-50
 6. Другов О.О. Шляхи розвитку інвестування інтелектуально-інноваційних проектів в економіці України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України (збірник наукових праць) / НАН України, І-т регіональних досліджень, Львів, 2014 – С. 8-15.
 7. Братків Л.П., Другов О.О. Теоретичні аспекти і проблеми формування інтелектуального капіталу українських банків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України (збірник наукових праць) / НАН України, І-т регіональних досліджень, Львів, 2014 – С. 535-541.
 8. Другов О.О. Сучасні аспекти формування довіри населення до Національного банку України // Вісник Національного банку України, 2013. - № 1. – С. 32-35.
 9. Другов О.О. Інтелектуалізація як фактор забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (зб. наук. пр.). ХІБС УБС НБУ, Харків, 2013. – Вип.1 (14). – С. 206 – 213.
 10. Другов О.О., Юнко О.М. Стан і перспективи розвитку державного регулювання банківської інвестиційної діяльності в України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (зб. наук. пр.). НАН України, Інститут регіональних досліджень. Відп ред. В.С.Кравців. Львів, 2013. – Вип. 1 (99). – С.220 – 228.
 11. Другов О. О. Порівняльний аналіз структури ринку лізингу в Україні і Російській Федерації / О. О. Другов, В. Т. Другова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2013. – № 2 (17). – С. 77–84.

 

Дребот Наталія Петрівна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування


Е –mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

   

Закінчила з відзнакою Тернопільський національний економічний університет у 1993 році. 

Науковий шлях. В 1997 році закінчила Міжнародний інститут менеджменту м. Київ, отримала ступінь магістра ділової адміністрації. Пройшла стажування у США (м. Нью-Йорк, Філадельфія, Вашингтон 1997 р.). Кандидат економічних наук з 2001 року, дисертацію на тему: «Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства» захистила в університеті «Львівська політехніка». Опубліковано 40 наукових статей з тематики діяльності комерційних банків та центрального банку, стратегічного управління в банку.

Брала активну участь у розробці нових інструкцій та нормативно-правових актів НБУ, а також в оновленні навчально-методичної бази інституту шляхом розробки навчальних програм та методичних рекомендацій, написання навчальних посібників та підручників. Є автором таких навчальних посібників та підручників з грифом МОН як: «Стратегічне управління» (2005 р), «Операції центрального банку» (2007 р.), «Банківські операції. Практикум» (2007 р.), «Фінансові інвестиції» (2008 р.), «Банківський нагляд» (2011 р.), співавтор монографії «Розвиток банківської системи України» (Київ, 2010 р.).

Наукові інтереси: діяльність Національного банку України на грошово-кредитному ринку, банківське регулювання та нагляд, стратегія розвитку банківської справи, фінансування банками інвестиційної діяльності.

Відзнаки та нагороди: подяки ректора, директора Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

І. Наукові публікації у фахових журналах:

 1. Дребот Н. П. Тенденції розвитку малого бізнесу у Львівському регіоні та напрями його оптимізації / Н. П. Дребот, О. П. Сідельник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - № 3. - С. 31–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_3_9
 2. Дребот Н.П. Розвиток підприємництва у Львівському регіоні / Н. П. Дребот // Вісник Університету банківської справи Національного банку України.-2013.-№3(18).-С.26-31.
 3. Дребот Н.П. Проблемні активи банків України та управління ними / Н. П. Дребот, Галько О.Р. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.Ґжицького: наук.журн. « Інноваційна економіка АПК»  / Львів. нац. ун-т вет. мед. та біотехнол. ім. С. З. Ґжицького. – Львів: .-2015.-№3(7).-С.37-42.
 4. Дребот Н.П. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: діяльність і перспективи розвитку / Н. П. Дребот // Вісник УБС НБУ.-2015.-№2(23).-С.27-34
 5. Дребот Н.П. Фактори впливу на курс національної валюти в Україні / Н. П. Дребот // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Випуск  26.2. -С.190-196.
 6. Дребот Н.П. Система забезпечення конкурентоспроможності банку Система забезпечення конкурентоспроможності банку[електронний ресурс] / О.П.Сідельник, Н.П.Дребот// Фінансовий простір.-2016.-№1(21).-С.49-54.
 7. Дребот Н.П. Современные тенденции инновационного развития банков Украины Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей седьмой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 4–5 апреля 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2016. – С.6-10.
 8. Дребот Н. П. Аналіз цінової політики в Україні і Польщі / Н. П. Дребот, О. І. Білик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів. 2016. – Вип. 2 (118). – С. 78–81.
 9. Дребот Н.П. Дослідження динаміки грошової маси в Україні Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей восьмой международной научно–практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 27–28 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2017. – С.45-48.
 10. Дребот Н.П. Вплив монетарного трансмісійного механізму на макроекономічну стабільність в Україні / Н. П. Дребот// Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна.-Львів.-2017. -Вип. 27(7).- С. 74–77.

 

Дунас Наталія Володимирівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

У 2003 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”. Здобула ступінь магістра.

У 2007 році Дунас Н.В. переведена на денну форму навчання в аспірантуру Університету банківської справи НБУ з відривом від виробництва. З 2008 року почала працювати на кафедрі банківської справи на посаді асистента кафедри. У 2010 році захистила дисертацію на тему «Структурування капіталу банків України в умовах поглиблення європейської інтеграції» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит, у спеціалізованій вченій раді К 35.886.01 Львівської державної фінансової академії Міністерства фінансів України.

Працює доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» з вересня 2015 р. до теперішнього часу. Загальний стаж роботи 14 років, в даному колективі 9 років.

Наукові інтереси: напрями кредитування комерційних банків, розвиток та діяльність фінансових супермаркетів, фінансовий менеджмент банку, проблемні активи банків, інноваційні процеси фінансових установ.

Навчальні дисципліни, які читає: «Фінансовий менеджмент в банку», «Кредитний менеджмент», «Фінансовий супермаркет», «Ситуаційне моделювання в банку», «Інноваційний розвиток підприємства», «Маркетинг в банку», «Менеджмент кредитної установи», «Інноваційні технології в банку», «Вступ до спеціальності», «Оцінка застави банківських кредитів», «Гроші та кредит».

Автор 25 наукових публікацій у фахових виданнях з питань актуальних проблем розвитку банківської справи, структурування капіталу, управління проблемними активами банків, розвитку та функціонування фінансових супермаркетів в Україні, організація фінансового менеджменту в банку та інші у т.ч. є співавтором підручника з дисципліни «Кредитування і контроль» (2012), монографії Управління процесами оптимізації капіталу банку(2014).

Дисципліни читає українською та англійською мовами.

Є співавтором багатьох методичних матеріалів, що формуються на кафедрі банківської справи для вивчення фахових навчальних дисциплін, зокрема з дисциплін «Кредитування і контроль», «Фінансовий супермаркет», «Ситуаційне моделювання в банку», «Фінансовий менеджмент в банку», «Інноваційний розвиток підприємства», «Інноваційні технології в банку».

Працюю з іноземними студентами, відповідальна особа в деканаті за організацію навчального процесу іноземних студентів (на громадських засадах).

Читаю курс «Фінансова грамотність» для учнів шкіл, гімназій, ліцеїв та для вчителів у обласному Інституті післядипломної педагогічної освіти.

Приймала участь у проекті Національного банку України, фонду USAID, ДВНЗ «Університет банківської справи», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), та Незалежної асоціації банків України (НАБУ) «Трансформація фінансового сектору» (2017).

Проводжу лекційні та практичні заняття для працівників банківських установ, кредитних спілок та ломбардів в бізнес-школі, що діє при Університеті банківської справи.

Проходила стажування у фінансових установах України та Польщі. Вільно володію польською, російською та англійською мовами.

Комунікабельна, енергійна, дисциплінована, вимоглива, ініціативна.

Досягнення, як педагога і науковця Дунас Н.В. відзначені подякою ректора Університету банківської справи, подякою директора Львівського навчально-наукового інституту Університету банківської справи, почесною грамотою Львівської облдержадміністрації відділу освіти.

Останні публікації:

Дунас Н. В. Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб / Н. Дунас// Проблеми економіки. – 2017. – Випуск 1. - С. 344 - 350

Дунас Н.В. Сучасні чинники та напрями регулювання проблемних активів банківської діяльності / Н. Дунас // Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 269-276

Дунас Н.В. Особливості аутсорсингу кредитного процесу комерційного банку / Н. Дунас // Вісник Одеського національного університету. – 2016. – Випуск 3. – Том 21. – С. 134-139

Дунас Н. В. Особливості формування системи управління проблемними активами банків в умовах економічної кризи / Н.Дунас// Бізнес Інформ. - 2015.- №12. - С. 269 – 275.

 

 

 

kozmuk 

КОЗЬМУК Наталія Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування

У 2003 році закінчила з відзнакою Львівський банківський інститут Національного банку України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста.

       У 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки.

       У 2013 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України на тему «Ліквідність банківської системи України в умовах фінансової нестабільності» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. В 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

       З 2003 року до теперішнього часу працювала на посадах викладача економічного відділення (Львівського техніко-економічного коледжу НУ «Львівська політехніка»), доцента кафедри. Неодноразового проходила підвищення кваліфікації та стажування, в т.ч., в Економічному університеті у Вроцлаві.

       Є автором понад 50 наукових праць з актуальних питань банківської системи, фінансового ринку, податкової і бюджетної систем, інвестиційної діяльності. Зокрема, понад 18 статей у наукових фахових виданнях, 1 навчальний посібник, є співавтором 4 монографій.

       На даному етапі є виконавцем науково-дослідної теми «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни».

       В 2015-2016 роках брала участь у розробці і виконанні грантового проекту Жана Моне.

       З 2015 року до теперішнього часу виконую обов `язки відповідальної за проведення профорієнтаційної роботи кафедри фінансів, банківської справи і страхування. З 2016 року – заступника відповідального секретаря приймальної комісії Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університету банківської справи.

        Спрямованість наукової діяльності пов`язана із вирішенням проблем фінансово-економічної безпеки ВНЗ та банківських установ, реформуванням податкової та бюджетної систем.

       Досягнення, як педагога і науковця Козьмук Н.І., відзначені присвоєнням в 2013 році кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», Дипломом національного університету «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності, Подякою Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» за багаторічну плідну та сумлінну працю на освітянській ниві, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для фінансово-банківської системи України ( 2016 рік), Грамотою Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» за сумлінну працю, значний особистий внесок у забезпечені підготовки висококваліфікованих фахівців для фінансово-кредитних установ, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм (2016 рік)

     Інтереси та захоплення: вивчення іноземних мов, подорожі

     Життєве кредо: « Хочеш змінити світ на краще, почни з себе!»

         Останні публікації:

 1. Козьмук Н.І. Державний контроль як системне багатопланове явище в системі державного управління та оподаткування / Н.І.Козьмук // Європейські перспективи. – Випуск № 3.- 2015. –с. 171-178
 2. Козьмук Н.І. Податковий контроль, як інструмент забезпечення дотримання законодавства у сфері оподаткування. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет імені   В.О.Сухомлинського.- Випуск № 5. Травень 2015 року.
 3. Козьмук Н.І. Податковий контроль, як інструмент забезпечення дотримання законодавства у сфері оподаткування/ Н.І. Козьмук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки . – Випуск 11.- 2015 . – с. 123-126
 4. Козьмук Н.І. Інтеграція України у Європейський простір: імплементація Європейських стандартів організації та роботи фінансової системи/ Н.І. Козьмук // Вісник Одеського національного університету. Економіка.-Випуск 3. Том 19.- 2015
 5. Козьмук Н.І., Кліпкова О.І. Формування креативності як основи для розвитку інтелектуального потенціалу господарських систем / Н.І.Козьмук, О.І. Кліпкова // Технологічний аудит та резерви виробництва. Економіка та управління підприємством.- Випуск №2/5 (28). – 2016.- с.10-14    
 6. Козьмук Н.І. Шляхи запобігання та прояву тіньової економічної   діяльності / Н.І. Козьмук // Європейські перспективи - Випуск № 3.- 2016 с. 28-36
 7. Козьмук Н.І. Класифікація та характеристика загроз фінансовій безпеці вищих навчальниз закладів / Н.І.Козьмук // Наука молода – Випуск № 24.- 2016 с.63-71
 8. Козьмук Н.І.   Особливості теоретико-методологічних засад банківського інвестиційного кредитування малого і середнього бізнесу / Н.І.Козьмук // Науковий вісник Ужгородського національного університету . Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство – Випуск 8. Частина 1 – 2016 с.98-102
 9. Кузнєцова А.Я., Козьмук Н.І. Тенденцій і особливості розвитку тіньової економічної діяльності в Україні / А.Я. Кузнєцова, Н.І.Козьмук // Європейські перспективи – Випуск № 4.- 2016 с. 5-14
 10. Козьмук Н.І., Завалій О.В. Шляхи вдосконалення грошових розрахунків підприємств / Н.І.Козьмук, О.В.Завалій / Вісник УБС – Випуск №3(27) – 2016 с.36-41
 11. Козьмук Н.І. Особливості взаємовідносин підприємств і фінансових установ // Н.І.Козьмук // Збірник тез доповідей за матеріалами П ятої Міжнародної науково-практичної конференції з економіки «Сучасний стан та тенденції розвитку економіки».- Львів 2017.- с.68-72
 12. Козьмук Н.І., Гірняк В.В. Шляхи підвищення фінансово-економічної безпеки ВНЗ// Н.І.Козьмук, В.В. Гірняк // Збірник тез доповідей за матеріалами дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції « Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір».- Львів 2017.- с.16-18
 13. Козьмук Н.І. Забезпечення фінансової стабільності національної економіки // Н.І.Козьмук // International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Part 2, March 24, 2017. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 200 pages.
 14. Козьмук Н.І., Канцір І.А. Трансформаційні процеси у фінансовому секторі України // Н.І.Козьмук, І.А. Канцір // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Підприємництво, бухгалтерський облік та фінанси: національні особливості та світові тенденції» .- Київ 2017. – с.14-17

 

 

kozoriz  

Козоріз Григорій Георгійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри

фінансів,банківської справи і страхування

У 1979 році закінчив Львіський Лісотехнічний інститут і здобув кваліфікацію інженера. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України на тему Ефективність управління енергозберігаючими технологіями за спеціальністю 08.06.02-Підриємництво,менеджмент та маркетинг.У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2000 року до теперешнього часу працював на посадах наукового консультанта,викладача,доцента.Викладає дисципліни “Cтрахування”,”Соціальне страхування”,”Страхові послуги”.За час роботи видав 5 навчально-методичних розробок з питань самостійної роботи студентів в тому числі проведення ділових ігор у страхуванні.Є автором 73 наукових праць з актуальних питань енергозбереження,фінансових ринків та страхової справи зокрема 54 статті у наукових фахових виданнях, 2 закордонні публікації.2 навчальних посібника,є співавтором 7 та одноосібним автором 2 монографій,першого в Україні словника еколого-економічних термінів.

   Був одним із виконавців ініціативної науково-дослідної роботи “Управління посткризовим розвитком банківської системи України” (2012 рік).

   Спрямованість наукової діяльності повязана із вирішенням проблем розвитку страхового ринку України а також не простих проблем соціального страхування.

Досягнення ,як педагога і науковця Козоріза Г. Г. Відзначені Почесною грамотою Львівської облдержадміністрації (2007 рік),Почесною грамотою керівництва ЛБІ НБУ (2012 рік),Почесною грамотою Улюбленому викладачу від всеукраїнської газети Бухгалтерський облік а також срібною медаллю (2012 рік).

Інтереси та захоплення: спорт та мистецтво живопису.

 Останні публікації:

 1. Козоріз Г. Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів / Г.Г. Козоріз // Регіональна економіка. — 2013. — № 1(67). — С. 26-34. — Бібліогр.: 18 назв. — укр.
 2. Козоріз Г. Г. Страхування інвестиційної діяльності комерційних банків / Г. Г. Козоріз // Вісник Університету Банківської справи, 2015,- №2 (23), ст.84-91
 3. Козоріз Г. Г.  Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 70-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_10
 4. Козоріз Г. Г. Роль і місце соціального страхування в системі державних фінансів України Вісник УБС №1/2017 ст.  110 – 118

 

 fin 023 1

ЄВТУХ Любов Богданівна

кандидат економічних наук,

доцент, доцент кафедри фінансів,

банківської справи та страхування

Закінчила у 1997 році Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит» (з відзнакою).

Працює на кафедрі з 1999 р. Викладає дисципліни: «Фінанси», «Управління безпекою у фінансовій сфері», «Фондовий ринок», «Бюджетний менеджмент»; здійснює керівництво дипломними роботами студентів.

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні» за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. У 2008 р.присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Розробила електронні навчальні курси з дисциплін «Фінанси» та «Бюджетний менеджмент». У співавторстві з викладачами кафедри підготувала понад 50 науково-методичних розробок з питань організації самостійної роботи студентів, підготовки до практичних і семінарських занять, написання дипломних робіт, проходження переддипломної та виробничої практик, складання державних екзаменів з фаху «фінанси і кредит».

Стажувалась без відриву від основного місця праці у ЗАТ «Банк Петрокоммерц – Україна», ЛОД АППБ Аваль, в Інституті регіональних досліджень НАН України, НУ "Львівська Політехніка"

З 2006 р. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи. Щороку бере активну участь в організації і проведенні на кафедрі Олімпіади з фінансових дисциплін.

Брала участь у підготовці Концепції підготовки магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» (2013), матеріалів справ щодо акредитації та ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» (2013), напряму підготовки / спеціальності «Фінанси і кредит» (2014).

Євтух Л. Б. постійно працює над підвищенням свого наукового-педагогічного рівня. Опублікувала у фахових виданнях понад 40 наукових праць, у тому числі 2 статті іноземною мовою (англ.) у Збірнику Краківського економічного університету та Харківського інституту ДВНЗ «УБС». Є співавтором підручника «Фінанси» з грифом МОН (2011р.).

Брала активну участь у кафедральних та загальноінститутських семінарах, науково-практичних конференціях, круглих столах, а також у міжнародних та всеукраїнських конференціях, за результатами яких має публікації.

Заохочує студентську молодь до участі у науковій роботі Інституту. Під керівництвом к.е.н., доцента Євтух Л.Б. студенти неодноразово отримували відзнаки за підсумками проведених наукових заходів.

Євтух Л.Б у 2010-2014 рр. була активним членом робочої групи науково-дослідної теми «Фінансова стратегія розвитку економіки та проблеми її трансформації в умовах виходу з кризи».

Досліджує теоретичні та практичні аспекти функціонування фінансової системи України, зокрема діяльність банківських установ в умовах нестабільності.

Досягнення, як педагога і науковця: нагороджена Почесною грамотою УБС НБУ, Грамотою управління освіти у Львівській області, Пам’ятною медаллю «70 років ЛІБС УБС НБУ» (латунь, срібло), Грамотою НБУ, Подякою Міністерства освіти і науки України (2015 р).

Останні публікації:

 1. Фінанси [Текст] : підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.Я.Кузнєцової, д-ра екон. наук, проф. Г.М.Азаренкової. – К. УБС НБУ, 2011. - 407 с. Гриф МонУ. – // Євтух Л.Б. – 3,0 д. а.
 2. Крупка М. І. Євтух Л.Б. Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 43–57 (1,0 д.а.).
 3. Євтух Л.Б. Функціональні особливості банківських установ у структурі фінансової системи України // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 146–151 (0,5 д.а.).
 4. Євтух Л.Б. Особливості нормативно-правового забезпечення розвитку фондового ринку в Україні // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2008. – № 2. – С. 76–79. (0,5 д.а.).
 5. Lyubov Yevtuh, Zoryana Lapishko. The financial system of Ukraine: state and prob-lems of development Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems. - Copyright by Cracow School of Business, Cracow University of Economics, Cracow 2013. – С. 357– 364.
 6. Євтух Л. Б., Телюк К. Ф., Блищик А. О. Роль нафтогазової промисловості в си-стемі економічної безпеки України // Вісник Університету банківської справи. – 2015 – № 2 (23). – С.35–41.
 7. Lapishko Z. Y., Yevtukh L. B.,Blazhivska Y. Y.Life insurance companies in the pension system of Ukraine [Електронний ресурс] //Фінансово-кредитна діяль-ність: проблеми теорії та практики – 2016 – Том 1, № 20 – С.192-203 – Режим доступу : http://fkd.org.ua/issue/view/4365 (англ.)
 8. Євтух Л. Б., Швед І. М. Світовий досвід забезпечення стабільності банківської системи // Вісник Університету банківської справи. – 2016 – № 1-2 (25-26). – С.18–23.
Євтух Л. Б. Банківські установи на депозитному ринку в Україні // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей вось-мой международной научно–практической конференции по вопросам банковс-кой экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 27–28 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; ред-кол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 310 с. – С. 52–54.

 

Рисін Марія Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

У 2000 році закінчила з відзнакою Львівський банківський інститут, здобула кваліфікацію бакалавра з фінансів. У 2001 році закінчила з відзнакою Національний університет «Львівська політехніка», факультет економіки і менеджменту, де здобула спеціальність магістра з фінансів.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм нарощування банками обсягів довгострокових кредитів» в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів) за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».

У 2010 році здобула вчене звання доцента.

З 2000 року до теперішнього часу працювала на посадах асистента, викладача, доцента кафедри. Викладає дисципліни «Фінансовий супермаркет», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції», «Навчальна практика».

Автор понад 55 наукових та навчально-методичних праць, з них 30 публікацій у фахових виданнях з питань функціонування ринку довгострокових банківських кредитів, фінансового забезпечення інвестиційної діяльності банків, розвитку фінансових супермаркетів в Україні у тому числі монографій «Формування та розміщення довгострокових ресурсів банків в Україні», «Розвиток банківської системи України», «Фінансово-кредитне стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні», «Енциклопедії для банкіра» та двох навчальних посібників із грифом МОН «Банківське кредитування: галузевий аспект»(2009 р.), «Фінансовий супермаркет» (2011 р.).

  Була відповідальним виконавцем науково-дослідної теми  «Удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні».

З 2008 - 2011 р.р. входила до організаційного комітету міжнародного студентського наукового семінару “Управління процесами залучення іноземних інвестицій”, що проводився ЛІБС УБС НБУ спільно із Економічним університетом м. Кракова. Неодноразово брала участь у редколегії збірників студентських наукових праць за результатами міжнародних студентських семінарів, зокрема«Фінансове забезпечення посткризового розвитку економіки».

Активно займалась громадською діяльністю в складі профспілкового комітету працівників ЛІ ДВНЗ УБС, була одним із фундаторів та очолювала ендавмент-фонд Університету банківської справи «Фонд розвитку банківської освіти та науки»(2014-2017рр.), є членом Клубу випускників ЛІ ДВНЗ УБС.

Брала участь у багатьох міжнародних проектах: «Крок до демократії» організований Парламентом студентів Польщі (PRSP) у Варшаві(2015 р.); міжнародний науковий семінар Краківської школи бізнесу(2015-2016 рр.);стажування у PKO банку Польщі м. Познань (2015 р.); стажування у Краківському економічному університеті (2016 р.) і інших.

Наукові інтереси:  формування і розміщення довгострокових банківських ресурсів, функціонування фінансово-кредитного механізму, розвиток фінансових супермаркетів в Україні та процесів «банкострахування», розвиток електронної комерції та цифрового банкінгу.

Відзнаки та нагороди: Грамоти директора Інституту за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для банківської системи України (2007 рік) та з нагоди 10-річчя кафедри банківської справи ( 2009 рік), нагорода ректора Університету банківської справи до 70-річчя ЛБІ УБС НБУ (2010 р), подяки від банків-партнерів за роботу та представництво ГС «Фонду розвитку банківської освіти та науки»(2015-2016 рр.).

Інтереси та захоплення: фотографія, танці, режисура, спорт, філософія життя.

Життєве кредо: «Шлях до вдосконалення лежить через пізнання». Професійне кредо: «Творчий підхід до викладацької роботи». 

Останні публікації:

 1. Рисін М.В., Рисін В.В. Цифровий банкінг як інструмент фінансових інновацій /Інтеграціця України в європейський і світовий фінансовий простір: збірник тез XII Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 року/Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи". - Львів, 2017. - С.92-95.
 2. Рисін М.В., Процик М.І. Тенденції управління проблемними кредитами в умовах банківської кризи/ у збірнику наукових праць за результатами IV Міжнародної наукової інтернет-конференції «Гуманітарний досвід науки: досвід та перспективи», Переяслав-Хмельницький ,25.10.2016 року. : Зб. наук.праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 6. ‒ С.36-42.
 3. Рисін М.В. Джерела формування капіталу ендавмент-фонду вищого навчального закладу / М.В. Рисін, Ю.О. Цибульська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.- Випуск 2(112).– 2015. – С.123-128.
 4. Rysin, M., Voznyuk M., (2014). Prospects for integrated financial intermediaries in the postcrisis period. Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis. (pp. 231-239)   Edited by Jaroslav Kaczmarec, Konrad Kolegowicz. – Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
 5. Rysin, M. (2014). Development of cooperation between banks and insurance companies in the context of globalization. Conference materials (P.31-33). – Wroclaw: Publishing house of Wroclaw University of Economics.
 6. Рисін М.В. Аутсорсинг як ресурсна альтернатива для банків/ М.В. Рисін, І.І. Демко //Вісник УБС. – Львів. – 2014. -№3(21). –С.108-112.
 7. Рисін М.В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану/ Вісник УБС. – Львів. – 2014. -№2(20). –С.159-164.
 8. Рисін М.В. Зарубіжний досвід розвитку співпраці банків і страхових компаній //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий  фінансовий простір(збірник наукових праць)/ НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. Ред.. В.С. Кравців. - Львів, 2013. – Вип. 1 (99). – С 253 – 260.
 9. Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Том 2 (практична термінологія)/ред. кол.; за заг.ред. Т.С.Смовженко, Р.А.Слав’юка. –К.: УБС НБУ, 2013. – 547 с.
 10. Фінансовий супермаркет : Навч. посібник/ М.В. Рисін. – К.: УБС НБУ, 2011. – 231 с.

 

 Rudenko Z1   

Руденко Зоряна Михайлівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2003 році на посаді викладача-стажиста кафедри, з 2005р. на посаді асистента кафедри банківської справи.

Протягом 2001-2002 рр. працювала над проектом ЛБІ випуском монографії “Банки Львова: минуле і сучасне”, а також брала участь у пректі “Другий шанс” (навчання вихованців Городоцької спецшколи основам економічних знань). У 2004 році працювала над науково-дослідною роботою „Концепцією співпраці Української греко-католицької церкви з фінансовими інституціями з метою оптимального використання коштів”. З 2004 - 2007 рр. навчалась в аспірантурі Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ) з відривом від виробництва. У 2010 році захистила дисертацію кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – Фінанси, гроші і кредит на тему «Механізми формування та реалізації грошово-кредитної політики в Україні». Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Підвищувала педагогічну майстерність і професійний рівень у2006 році стажуванням у м. Люблін (Польща) у PKOBankPolski та у Центральному апараті Національного банку України у 2006 р. та 2008 рр.

Після захисту дисертації результати роботи є наступними:

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:

«Центральний банк і грошово-кредитна політика» (лекції, практичні та семінарські заняття), «Антикризова політика центрального банку» (практичні та індивідуальні заняття), «Управління процесом детінізації» (практичні та індивідуальні заняття), Навчальна практика, навчально-ознайомча практика (практичні заняття), «Маркетинг в банку» (лекції та практичні заняття), «Банківське регулювання і нагляд» (лекції, семінарські заняття та індивідуальна робота), «Інноваційний розвиток підприємства» (лекції, семінарські заняття та індивідуальна робота), курс «Фінансова грамотність» для іноземних студентів (лекції, та практичні заняття).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА:

Упродовж 2013-2017 років з вище згаданих дисциплін було розроблено 18 методичних матеріалів, а також було розроблено комплекти модульних завдань. В рамках програми впровадження дистанційного навчання за платформою «MOОDLS» сформовано повний пакет методичного забезпечення (теоретичні та практичні матеріали, включаючи візуальний супровід) для дисциплін: «Антикризова політика центрального банку», Навчальна практика та навчально-ознайомча практика, «Банківське регулювання і нагляд», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Інноваційний розвиток підприємства».

Результатом НАУКОВОЇ РОБОТИ є:

 1. Руденко З.М. "Аналіз впливу грошово-кредитної політики Національного банку України на банківську систему України та Львівщини" Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник ЛНТУ України» № 23.17_48(1), с. 285-295.
 2. Руденко З.М. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його співпраця з Національним банком України. Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник ЛНТУ України». 2014. № 24.7
 3. Руденко З.М. Фінансова криза в Україні 2014-2015 рр.: причини та інструменти регулювання» Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник ЛНТУ України». 2015. № 25.7
 4. Руденко З.М.Структурні зміни Національного банку України і банківської системи під час кризи 2014-2015 рр. Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник ЛНТУ України». 2015. № 25.7
 5. Сідельник О.П., Руденко З.М. Основные аспекты инновационной деятельности банка. Збірник наукових статей VII Международная научно-практическая конференция по вопросам финансовой и банковской экономики, «Банковская система: устойчивость и перспективы развития», Полесский государственний университет, Беларусь, г. Пинск 4-5 апреля 2016 г.
 6. Сідельник О.П., Руденко З.М. Ключові елементи реформування фінансового сектору України. Збірник наукових праць VI Міжнародної наукової інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи», Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди, 25 жовтня 2016р. С.42-47.
 7. Сідельник О.П., Руденко З.М. Дистанционные каналы обслуживания клиентов банка. Збірник наукових статей VIII Международная научно-практическая конференция по вопросам финансовой и банковской экономики, «Банковская система: устойчивость и перспективы развития», Полесский государственний университет, Беларусь, г. Пинск 27-28 апреля 2017 года
 8. Руденко З.М. Сучасний стан та перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні. Фаховий науковий журнал “Актуальні проблеми розвитку економіки регіону”. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ , 2017 Випуск 13, Том 1 с. 16-25
 9. Сідельник О.П., Руденко З.М. Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України. Випуск 2 (124). с.142-147

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 • Виконання обов’язків куратора групи 2014-2017 н.р.
 • Виконання обов’язків відповідальної за проведення олімпіад на кафедрі банківської справи 2013-2017 н.р.
 • Виконання обов’язків профорга кафедри 2015-2017 н.р.
 • Виконання обов’язків відповідального на кафедрі за виробничу та переддипломну практику студентів кафедри банківської справи 2013-2017 н.р.
 • Робота у предметній комісії ЛІ ДВНЗ УБС липень-серпень 2015-2017рр.
 • Здійснення керівництва виробничою та переддипломною практикою студентів (2014-2017 н.р.).
 • Організація та проведення Ярмарку працевлаштування студентів 2015-2017н.р.
 • Спільно з центром працевлаштування випускників ЛІ УБС у 2016р. розроблено та супроводжується до тепер сторінка Ярмарку вакансій ЛІ УБС в соціальній мережі Фейсбук.
 • Підтримка роботи веб-сайту та сторінки кафедри в соціальній мережі Фейсбук кафедри банківської справи та 2015-2017 н.р.

 

Семеген Ірина Богданівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У 2007 році закінчила Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ), у якому здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Банківська справа».

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ризик-орієнтований механізм здійснення банками внутрішнього фінансового моніторингу» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит.

З 2008 року до теперішнього часу працювала на посадах асистента, викладача, старшого викладача кафедри. Викладає дисципліни «Фінансовий моніторинг» та «Біржовий інтернет-трейдинг» у тому числі англійською мовою. За час роботи видала понад 15 навчально-методичних розробок з питань організації самостійної роботи студентів, підготовки до практичних і семінарських занять зі спеціальності.

Є автором понад 20 наукових праць з актуальних питань банківської системи та фінансової діяльності, фінансово-економічної безпеки, зокрема понад 15 статей у наукових фахових виданнях, є співавтором 3 монографій.

Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем протидії відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, розвитку фінансово-кредитних відносин, підвищення рівня фінансово-економічної безпеки банківських установ.

Інтереси та захоплення: кулінарія, подорожі, книги.

Останні публікації:

 1. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія / О.О. Глущенко, І.Б. Семеген // під заг. ред. д.е.н., професора Слав’юка Р.А. – Л. : Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2014, 429с.
 2. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кол. авт. за  ред. доктора економічних наук, професора Слав’юка Р. А.  – К.: УБС НБУ, 2015. -  307 с.
 3. Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему // Семеген І.Б., Левко А.А. / Вісник Університету банківської справи Національного банку України 2014 № 2 (20), с. 135-140.
 4. Причини та проблеми виникнення банкострахування в Україні / І. Б. Дзедзик // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – 2013. – №3. – С. 154
 5. Iryna Semehen OPPORTUNITIES AND TREATS FOR CONDUCTING MONEY LAUNDERING RISK ASSESSMENT METHODOLOGY IN BANKS University of Latvia, International scientific conference New Challenges of Economic and Business Development-2014. 8-10.05.2014
 6. Конкурентные стратеги транснациональних банков в современних условиях финансовой глобализации // Семеген И.Б., Билык О.И., Галько О.Р./ Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей УО «Полесский государственный университет». - Пинск: ПолесГУ, 2014. – 312с.
 7. Аналіз процесу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні / Семеген І.Б. // «Економічний аналіз» зб. Наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – 2012. – Вип. 11. – Частина 1.
 8. Система управлінської інформації в банку : монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.  Р. А. Слав'юка. - К.: УБС НБУ, 2011. - 459 с.

 

Сідельник Олена Петрівна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

E – mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

У 1999 році з відзнакою закінчила Львівський банківський коледж за спеціальністю «Фінанси і кредит». 
У 2000 році закінчила з відзнакою Інститут банківського бізнесу ТАНГ.

Науковий шлях. З 2003 року продовжила навчання у аспірантурі Львівського банківського інституту. 
У 2010 році захистила дисертаційне дослідження та здобула ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему: «Конкурентоспроможність небанківських фінансових установ».

 Працює у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ з 2000 року. Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Працювала  у складі науково-дослідних груп над науковими темами «Проблеми розвитку ринку державних і корпоративних цінних паперів», «Підвищення конкурентоспроможності банків та небанківських установ України  в контексті євроінтеграційних процесів», «Підвищення ефективності взаємодії банківського та реального секторів  економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації».

 Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри банківської справи. Відповідає за роботу та функціонування Навчально-тренувального банку. Бере активну участь у організації та проведенні студентських конференцій, олімпіад, круглих столів, підвищення фінансової грамотності населення та роль банківських установ в цьому процесі.

 Наукові інтереси: забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ, управління конкурентоспроможністю банку.

 Відзнаки та нагороди: подяки та грамоти ректора Університету банківської справи та директора Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, пам’ятний знак до 70-річчя ЛБІ УБС НБУ (срібна медаль).

Наукові публікації:

1.     Сідельник О. П. Формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності банку О.П. Сідельник //  Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. – Дніпропетровськ, 2013. - С. 239–246.

 2.  Сідельник О. П. Забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ /О.П. Сідельник //  Регіональна економіка. – 2013. – С.1 77-185.

 3.     Сідельник О. П. Тенденції розвитку малого бізнесу у Львівському регіоні та напрями його оптимізації/Дребот Н.П., О.П. Сідельник //   Вісник УБС НБУ. – К., 2013. – № 3 (18). – С. 31–37

 4.     Сідельник О. П. Система управління конкурентоспроможністю банку / О.П. Сідельник // Молодий вчений. - 2014. - № 6 (09) – С. 35–37

 5.    Сідельник О. П. Тенденції  процесів злиттів та поглинань у банківському секторі України/О.П. Сідельник //  /Інновації економіки АПК. – 2015 №4 С. 146-52.

 6.     Sidelnyk O. Features of m & a in the banking market of Ukraine / O. Sidelnyk, A. Levko // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. - «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. P. 112-117 

 7.     Сідельник О.П. Система забезпечення конкурентоспроможності банку /Дребот Н.П., О.П. Сідельник //  Фінансовий простір № 1 (21) 2016 С. 49–52.

 8.     Руденко З.М., Сідельник О.П. Основные аспекты инновационной деятельности банка. // Збірник наукових статей VII Международная научно-практическая  конференция по вопросам финансовой и банковской экономики, «Банковская система: устойчивость и перспективы развития», Полесский государственний университет, Беларусь, г. Пинск 4-5 апреля 2016 г.

 9.     Сідельник О.П. / Аналіз процесів капіталізації банків України / О.П. Сідельник // Вісник УБС . – 2016.-№ 1–2 (25–26) . – С. 53-58.

 10.Сидельник Е.П., Дистанционные каналы обслуживания клиентов банка / Сидельник Е.П., Руденко З.М. // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей восьмой международной научно–практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 27–28 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2017. – С. 156-159.

 11.Шевчук Т.М. Практична підготовка студентів ВНЗ як невід’ємна детермінанта формування їхніх професійних компетенцій / Т.М.Шевчук, О.П.Сідельник  ///Науковий вісник НЛТУ України, 2017, вип. 27, № 2 С. 189-193

 12.Сідельник О.П. Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України / Сідельник О.П., Руденко З.М. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Випуск 2 (124). – 2017 - С.142-147.

 13.Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4 т./ за ред. О .А. Паршиной.- Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т 2.-334 с.

 14..Фінансова грамотність. Електронний інтерактивний посібник. За ред. Т.С.Смовженко. Київ, 2015.

 15.Сідельник О.П. Формування професійних компетенцій фахівців банківської справи засобами банківських інформаційних технологій / О. П. Сідельник, Г.Т.Кравчук. // Матеріали 5-ї Всеукраїнської науково –практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті».-  2014. -Інноваційні Ідеї /  СІТЕМ.- С. 33-38.

 16.Сідельник О.П. Основні аспекти інноваційної діяльності банку / О.П. Сідельник, Руденко З.М.// Збірник наукових статей VIIміжнародної науково-практичної конференції з питань банківської економіки «Банківська система: стабільність і перспективи розвитку». – 2016.– С. 156-159.

 17.Сідельник О.П. Проблеми капіталізації банків України/ О.П. Сідельник // Збірник тез VII міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України в європейський і світовий простір». / Лівіський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». –  Львів, 2016.– С. 156-159.

 18.Сідельник Олена. Ключові елементи реформування фінансового сектору/ О.П. Сідельник, З.М. Руденко // Збірник матеріалів VI міжнародної наукової інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи ». / – Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - № 6,  Переяслав - Хмельниький, 2016.– С. 156-159.

 19.Сідельник Олена. Структура кредитного портфелю банків України / О.П. Сідельник, З.М. Руденко // Збірник матеріалів VI міжнародної наукової конференції «Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір»,25-26 травня 2017 року /  Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». –Львів, 2017.– С. 95-97.

 20.Руденко З.М. Державне регулювання ринку небанківськихфінансових послуг в Україні/, О.П. Сідельник // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХV Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 23 січня 2018 р. – Переяслав- Хмельницький, 2018. – Вип. 15. – С. 38-45.

 

Слобода Лариса Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

Е –mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

У 2002 році закінчила Львівський банківський інститут Національного банку України, повна вища освіта за напрямом підготовки «Фінанси», спеціаліст з фінансів.

Науковий шлях. Кандидат наук з 2006 року. Працює над підготовкою докторської дисертації.

Наукову роботу провадила на кафедрі банківської справи з 2006 року.

Автор понад 60 наукових публікацій з тематики банківського ризик-менеджменту, співавтор 6 монографій, 1 навчального посібника, активний учасник науково-дослідних робіт.

Учасник міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів з актуальних питань управління у фінансово-банківському секторі України.

З 2008 по 2010 роки – заступник керівника Львівської регіональної громадської організації «Колегіум молодих учених». По даний час – учасник партнерських програм в рамках співпраці з громадськими організаціями «Інноваційний фонд», Центр єднання європейської молоді «За спільне майбутнє».

З 2013 року отримала вчене звання доцента кафедри банківської справи.

Наукові інтереси: ризик-менеджмент в банку; управління банківським бізнесом, оцінювання та управління банківськими ризиками; управління банківським капіталом за економічної нестабільності.

Відзнаки та нагороди: подяка Голови Правління Асоціації банків Львівщини за вагомий внесок у підготовку фахівців для банківської сфери та з нагоди Дня банківських працівників (травень 2008 р.); грамота директора Інституту за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для банківської системи України та з нагоди 10-річчя кафедри банківської справи (квітень 2009 р.)

Наукові публікації:

Статті у міжнародній базі даних Scopus

 1. Sloboda, L., Dunas, N, & Limański, A. (2018). Contemporary challenges and risks of retail banking development in Ukraine.Banks&Banking System. Issue #1.Business Perspectives (Scopus). Avaible at:https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-277/contemporary-challenges-and-risks-of-retail-banking-development-in-ukraine
 2. Larysa Sloboda (2017). Cost management in correspondent banking relationships. Geopolitics under Globalisation, 1(2), 21-33 // https://doi.org/10.21511/gg.01(2).2017.03 (doi:10.21511/gg.01(2).2017.03) Available at : https://businessperspectives.org/journals/geopolitics-under-globalization-2/issue-266/cost-management-in-correspondent-banking-relationships

Інші публікації за останні 5 років

Монографії

1.    Система управлінської інформації в банку : монографія / кол. авт. ; за заг. ред.  д-ра. екон. наук, проф. Р.А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2011. – 1459 с. (серед авторів Слав’юк Р.А., Слобода Л.Я., Копитко С.Б.). ISBN 978-966-484-132-7

2.    Управління проблемними активами в банках : монографія / кол.авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.. Р. А. Слав’юка. – К.: УБС НБУ, 2012. – 450 с.

3.    Управління проблемними активами в банках : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2012. – 370 с. (колектив авторів: Р.А. Слав’юк, Л.Я. Слобода, У.Я. Грудзевич, Я.В. Грудзевич, М.О. Огерчук та інші) ISBN 978-966-484-153-2

4.    Управління якістю активів у банках : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Р.А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2013. – 198 с. ISBN 978-966-484-196-9

5.    Фінансові інструменти : оцінка і відображення у звітності банків : монографія / кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2015. – 307 с. ISBN 978-966-484-242-3 (авторський колектив Слобода Л.Я., Табачук Р.П., Лапішко М.Л., Глущенко О.О., Гасюк М.О.,  та інші).

Статті у фахових виданнях України

 1. Слобода Л.Я., Цілуйко Д. Перспективи та ризики клірингових платежів фінансових установ: міжнародний досвід для України (англійською мовою) Prospects and risks in clearing payments financial institutions: international experience for Ukraine // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : Збірник наукових праць. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. – Львів. – 2017. -Випуск 2 (124). –– С. 128-133. – ISSN 2071-4653. (Вид. ВАК).
 2. Регулювання ризиків корпоративного управління в банківському секторі економіки України // Л.Я. Слобода, Г.Г. Голуб // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : Збірник наукових праць. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. – Львів. – 2017. - Випуск 2 (124). –– С. 137-141. – ISSN 2071-4653.
 3. Слобода Л. Я. Поліпшення оцінки застави при кредитуванні як метод протидії виникненню проблемних іпотечних кредитів банку .// Вісник УБС НБУ – 2012 -  №1. – с. 46–49.
 4. Слобода Л.Я. Роль фінансового омбудсмена в інституційному забезпеченні управління банківським капіталом  / Л.Я. Слобода // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол., відп. Ред..В.С. Кравців. – Львів, 2012 – Вип. 2/94. - С. 247-259.  
 5. Слобода Л.Я. Особливості інвестиційної політики банків в посткризовий період / Л.Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2012. - № 3. – С. 140-150. 
 6. Слобода Л.Я. Регулювання ризиків та формування простору довіри до банків в умовах економічної нестабільності / Г.Г. Голуб, Л.Я. Слобода // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : Збірник наукових праць. Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України – Випуск 2 (118). – С. 90-94. – ISSN 2071-4653 (база даних IndexСореrnicus).

Підручники

 1. Фінансова грамотність. Навчальний посібник: колектив авторів за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр.. і доп. –К., 2013. – 311 с. Слобода Л.Я. Авторський внесок: Розділ. 12 Фінансова складова запозичень, с. 228-258.
 2. Фінансова грамотність. Дистанційний навч. посіб. / [Текст] [О. І. Білик, О. Д. Вовчак, Т. Д. Гірченко, Л.Я. Слобода та ін.] ; за заг. ред. Т. С. Смовженко, 2015. - 312 с. Слобода Л.Я. Авторський внесок: Розділ. 21. Фінансова складова запозичень, с. 228-263.

Тези доповідей

1.    Слобода Л.Я. Сучасна роль банківського капіталу у фінансуванні посткризового соціально-економічного розвитку України / Л.Я. Слобода // Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні : збірник наукових праць  за матеріалами круглого столу 17 травня 2012 року, на науково-практичної інтернет-конференції. – К.: Алерта, 2012. – 312 с. С. 249-251.

2.    Sloboda L. Bank Capital under Ukrainian banking System reorganization condition / L. Sloboda, M-O.Moskva // Збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір». – Львів.- 2016 – С. 87-89.

3.    Слобода Л.Я. Регулювання ризиків і формування простору довіри до банків в умовах економічної нестабільності / Г.Г. Голуб, Л. Я. Слобода // Збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір». – Львів.- 2016. – С. 87-90.

4.    Слобода Л.Я. Управління проблемними кредитами банків в умовах економічної нестабільності / Рисін М.В., Слобода Л.Я. // Збірник наукових праць / Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 21. ‒ С.25-28.

5.    Слобода Л.Я. Сучасні тенденції та напрями регулювання кредитних ризиків банків України / Л.Я. Слобода, В.В. Тофан // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X  Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. - Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – С. 158-162.

 

tymoshchuk

Тимощук Мирослава Романівна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи та страхування

У 1987 р. закінчила Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова, у 1999 р. – Державний університет «Львівська політехніка», у якому здобула кваліфікацію менеджера-економіста за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію в НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю 08.00.04 на тему «Оцінювання потенціалу та планування соціально-економічного розвитку підприємств машинобудування». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

З 1998 року до теперішнього часу працювала на посадах викладача, доцента кафедри. Читає лекції і проводить практичні заняття з таких дисциплін, як «Фінанси підприємств», «Аналіз інвестиційних проектів», «Інвестування», «Фінансовий менеджмент», «Навчальна практика з дисципліни «Фінанси підприємств»». За час роботи видала понад 25 навчально-методичних розробок з питань підготовки до практичних і семінарських занять, виконання індивідуальної роботи.

Є автором понад 65 наукових праць з питань соціально-економічного розвитку підприємств, фінансово-економічної безпеки, зокрема 36 статей у наукових фахових виданнях, 6 закордонних публікацій.

Співавтор шістьох навчально-методичних посібників, три з яких із грифом Міністерства освіти та науки України, п’яти колективних монографій. Наукові напрацювання стали складовою виконання науково-дослідних тем: «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», «Фінансова стратегія розвитку економіки та проблеми трансформації в умовах виходу з кризи», основний напрям наукових досліджень – фінансові важелі впливу на соціально-економічний розвиток підприємств.

Є одним з організаторів щорічної Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи».

Досліджує проблеми планування соціально-економічного розвитку підприємств, вплив фінансово-економічних факторів на оцінювання розвитку підприємств, можливості підвищення рівня фінансової безпеки підприємств.

Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України, подяками та грамотами ректора Університету банківської справи та директора Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, цінним подарунком УБС НБУ, бронзовим пам’ятним знаком та срібною медаллю до 70-річчя ЛБІ УБС НБУ. 

Останні публікації:

1. Тимощук М.Р. Управління соціально-економічною взаємодією на підприємствах: методологія та інструментарій : монографія / Р.В.Фещур [та ін.] ; за наук. ред. проф. Р.В.Фещура ; Нац. універ. «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во «Растр-7», 2016. – 230 с., С. 169-196.

2. Тимощук М.Р. Управління соціально-економічним розвитком підприємств: методологія та інструментарій : монографія / Р.В.Фещур [та ін.] ; за наук. ред. проф. Р.В.Фещура ; Нац. універ. «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во «Растр-7», 2016. – 226 с. С. 9-32.

3. Тимощук М.Р. Теоретико-прикладні засади соціально-економічної взаємодії підприємств /М.Р.Тимощук, Р.В.Фещур, Н.Р.Яворська //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2016. Випуск 1 (47). – С. 285-292.

4. Тимощук М.Р. Концепція інструментального забезпечення соціально-економічної взаємодії на підприємствах /М.Р.Тимощук// International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Pablishing. 356 pages.

5. Тимощук М.Р. Соціально-економічна взаємодія та її вплив на фінансові результати діяльності підприємств /М.Р. Тимощук// Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей восьмой международной научно–практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 27–28 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 310 с., С. 246-250.

6. Тимощук М.Р. Індикативне планування як інструмент управління соціально-економічним розвитком муніципальних підприємств /М.Р. Тимощук// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – Том 27, № 2. – С. 150-154.

7. Тимощук М.Р., Фещур Р.В., Копитко С.Б. Оцінювання розвитку підприємств за домінантним показником ділової активності /М.Р. Тимощук, Р.В. Фещур, Копитко С.Б.// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. Випуск 1 (49). Том 1. – С. 206-213.

 

25

 

ГІРНЯК Віра Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування


У 2008 році закінчила Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ), у якому здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Банківська справа».

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм управління капіталом банків в умовах економічної нестабільності» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит. У 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2010 року до теперішнього часу працювала на посадах асистента, викладача, доцента кафедри. Викладає дисципліни «Фінанси» «Фінансовий ринок» у тому числі англійською мовою. За час роботи видала понад 15 навчально-методичних розробок з питань організації самостійної роботи студентів, підготовки до практичних і семінарських занять зі спеціальності.

Є автором понад 50 наукових праць з актуальних питань банківської системи та фінансової діяльності, фінансово-економічної безпеки, зокрема понад 20 статей у наукових фахових виданнях, 4 закордонних публікацій є співавтором 1 начального посібника та 3 монографій.

Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем та забезпечення капіталізації банківської системи України, розвитку фінансово-кредитних відносин, підвищення рівня фінансової безпеки вищих навчальних закладів.

Досягнення, як педагога і науковця Гірняк В. В. відзначено дипломом талановитих молодих вчених та спеціалістів Львівської облдержадміністрації (2016).

Інтереси та захоплення: психологія, подорожі, книги.

Життєве кредо: «Життя – це постійний рух, нові цікаві знайомства і взаємодопомога».

Останні публікації:

 1. Гірняк В. В. Using Polish experience in reforming economy України. / Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.-380 p.-P.29-35.
 2. Гірняк В. В. , Козьмук Н. І., Лук’янська О. В. Фінансово-економічна безпека ВНЗ в умовах євроінтеграції Вищої освіти України // В. В. Гірняк , Н. І. Козьмук , О. В. Лук’янська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014 . - № 2. – с. 1038-1042.
 3. Гірняк В.В., Скалка М., Сотник Р. Фінансова безпека вищих навчальних закладів України / В.В. Гірняк, М. Скалка , Р. Сотник.// Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 12 (45). – Ч.3. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 320 с. – С. 44–56.
 4. Гірняк В.В Європейський досвід становлення університетської автономії / В.В. Гірняк / Вісник Одеського національного університету. – Випуск 4(46). Том 21 – 2016. – с 74-78.
 5. Hirnyak V. V. The comparative evaluation of the effectiveness of foreign capital in the capital of banks Ukraine / V. V. Hirnyak. - Journal of Wroclaw University of Economics/ - 2017/ - p.75-87.
 6. Гірняк В.В. Сучасні інструменти маркетингу у продажах банківських продуктів /В. В. Гірняк / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету . – Випуск 23(2) Серія: Економіка та менеджмент.- 2017.- с. 55-59.
 7. HirnyakV. V. CollaborativeexperiencecooperationuniversitiesandbusinessinUkraine / HirnyakV. V. // Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів 21-22 жовтня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2016. – с.105-107.
 8. Hirnyak V. V. Modern marketing tools in selling banking products // Hirnyak V. V., Mykolyshyn M.M. International Scientific Conference: Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part IІ, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 200 pages.- p.14-17.
 9. Гірняк В. В. , Козьмук Н. І. Шляхи підвищення фінансово-економічної безпеки ВНЗ// В. В. Гірняк, Н. І. Козьмук //XII Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір»,25-26 травня 2016 р./ Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», с.16-18

 

Zhinko

 

Андрущак Мар’яна Богданівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи і страхування

У 2006 році закінчила Львівський банківський інститут Національного банку України, здобула диплом магістра за спеціальністю „Фінанси” .

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію в Львівській державній фінансовій академії на тему «Іпотечне кредитування на ринку нерухомості в Україні за спеціальністю 08.10.08. – гроші, фінанси і кредит.

Викладає дисципліни «Фінансовий аналіз»

Є автором понад 20 наукових праць.

Останні публікації:

 1. Жінко М. Б. Особливості іпотечного кредитування в Україні / М. Б. Жінко, Ф. М. Турко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23. Ч. 1. – С. 232–236 – 0,21 друк. арк. (особистий внесок здобувача: суть іпотечного кредитування та особливості розвитку в Україні – 0,125 друк. арк.).
 2. Жінко М. Б. Удосконалення організаційно-економічного механізму іпотечного кредитування / М. Б. Жінко, Ф. М. Турко // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.14. – С. 205–213. – 0,37 друк. арк. (особистий внесок здобувача: запропоновано структуру організаційно-економічного механізму – 0,21 друк. арк.).
 3. Жінко М. Б. Інституційні засади іпотечного кредитування житлової нерухомості / М. Б. Жінко, Ф. М. Турко // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.12. – С. 193–200. – 0,33 друк. арк. (особистий внесок здобувача: обґрунтовано інституціоналізацію іпотечного кредитування житлової нерухомості – 0,25 друк. арк.).
 4. Андрущак М. Б. Регресійно-кореляційний аналіз іпотечного кредитування житлової нерухомості банківськими установами / М. Б. Андрущак,
  В. І. Єлейко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Випуск 2 (11) 2011. – Харків. – 2011. – С. 261–265. – 0,25 друк. арк. (особистий внесок здобувача: аналіз розвитку іпотечного кредитування в Україні – 0,16 друк. арк.).
 5. Андрущак М. Б. Прогнозування іпотечного кредитування житлової нерухомості вітчизняними банківськими установами / М. Б. Андрущак // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. - № 2. (14) – С. 334 – 338. – 0,21 друк. арк.
 6. Андрущак М. Б. ВЛИЯНИЕ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВА // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей седьмой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 4–5 апреля 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2016. – С. 4 – 6.

 

 

Dudynets

ДУДИНЕЦЬ Лідія Анатоліївна

 кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів, банківської справи і страхування

Протягом 2004-2009 рр. навчалась у Львівському інституті банківської справи за спеціальністю «Банківська справа», у якому здобула диплом бакалавра у 2008 році, а у 2009 році здобула кваліфікацію магістра з банківської справи. Протягом 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Управління проблемними активами банку» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Працює у Львівському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» з 2010 року, де на даний час обіймає посаду завідувача сектору з науково-організаційної та аналітичної роботи науково-дослідної частини.

На кафедрі фінансів, банківської справи і страхування працює з 2015 року. За цей час викладала курси «Менеджмент у страхових компаніях», «Інвестиційний банкінг», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз». Розробила методичне забезпечення дисципліни «Управління фінансовими активами».

Є автором понад 30 наукових праць з актуальних питань розвитку фінансово-кредитної системи, зокрема співавтором 3 монографій, автором 13 статей у наукових фахових виданнях України та закордонних виданнях.

Є співвиконавцем 6 науково-дослідних робіт, що виконувалися в ДВНЗ «Університет банківської справи», зокрема, НДР «Реструктуризація вітчизняних комерційних банків», НДР «Управління посткризовим розвитком банківської системи України», НДР «Управління проблемними активами банку», НДР «Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи України» та інших.

Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем розвитку фінансово-кредитних відносин. Особливу увагу у своїй науковій діяльності приділяє питанням управління фінансовими активами як фактору активізації інвестиційної діяльності, проблемам забезпечення довіри споживачів як основи стабільного розвитку ринку фінансових послуг.

Досягнення Дудинець Л.А. як педагога і науковця відзначені Грамотою ДВНЗ «Університет банківської справи», премією Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (2016 р.)

Інтереси та захоплення: подорожі, фотомистецтво, соціальні танці.

Життєве кредо: «Бути людиною»

Останні публікації:

 1. Управління проблемними активами в банках : монографія / кол. авт.; за заг. ред. д–ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2012. – 370 с.
 2. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Д. Вовчак. – К. : УБС НБУ, 2013. – 356 с.
 3. Управління якістю активів у банках : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2013. – 198 с.
  1. Дудинець Л. А. Підвищення ефективності управління проблемними активами банку шляхом створення імітаційної моделі управління / Лідія Анатоліївна Дудинець // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) : [збірник наукових праць]. – Київ, УБС НБУ, 2013. – № 2 (17). – С. 189–194.
 4. Dudynets L. Methodical approach to selecting the method of managing problem assets / Lidia Dudynets, Ganna Karcheva // Management and  development of financial systems in Eastern European countries. Current state and problems : [Collection of Scientific Papers] / Scientific edition Dr. P.Bula. – Cracow, Cracow school of business, 2013. – Vol. 3. – P. 91-98.
 5. Дудинець Л. А. Аналіз стану і динаміки проблемних активів банківської системи України / Дудинець Л. А., Глущенко М. М. // Регіональна економіка. – 2013. – № 4. – С.130–140.
 6. Дудинец Л.А. Теоретические подходы к определению сущности проблемных активов банка / Дудинец Л.А. // Экономика и банки. – 2013. – № 2. – С. 28-35.
 7. Дудинець Л.А. Розвиток довірчого управління фінансовими активами як фактор активізації інвестиційної діяльності / Дудинець Л.А. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір : [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; редкол. : В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. - 2(118) - С. 61-65.
 8. Дудинець Л.А. Захист прав споживачів на ринку фінансових послуг / Дудинець Л.А., Верней О.Є // Глобальні та національні проблеми економіки, 2017. – Вип. 16. – С.  688-692.
 9. Дудинець Л.А. Напрями забезпечення довіри споживачів фінансових послуг / Дудинець Л.А  // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2017. - Вип. 2 (124) - С. 104-108.

 

 

 

shevchuk

ШЕВЧУК Олександра Остапівна 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування


Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит» з відзнакою. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Економіко–математичне моделювання діяльності страхових компаній» (2003 р.) за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.

Автор понад тридцяти наукових публікацій з актуальних питань розвитку страхового ринку, проблем менеджменту в страховій діяльності.

Коло наукових інтересів - математичні моделі в економіці (фінансах), фінансовий менеджмент страховика.

Керівник магістерської програми «Страховий менеджмент».

Викладає дисципліни: «Страхування», «Страхові послуги», «Страховий менеджмент», «Актуарні розрахунки».

Стажувалась у Львівській обласній дирекції ПрАТ "Страхова компанія "УНІКА", брала участь у ХІІІ Міжнародному Ялтинському фінансовому форумі.

Нагороджена Почесною грамотою УБС НБУ, Пам'ятною медаллю "70 років ЛІБС УБС НБУ", Почесною грамотою директора ЛІБС УБС НБУ.

 

Останні публікації:

1.         Шевчук О.О. Ризиковий підхід до оцінки платоспроможності страхових компаній // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. – 284 с. (С. 212-215).

2.         Шевчук О.О. Концептуальные подходы к управлению рисками в страховых компаниях // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов IX международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 22 мая 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2015. – 306 с. (С.234-236).

3.         Шевчук О.О. Концепція ризикоорієнтованого управління діяльністю страхових компаній /О.О. Шевчук // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХI Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2016 р./ ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2016. – С. 66-69.

4.         Шевчук О., Тимощук М. Вартість страхової компанії: методологічні підходи до оцінювання / О. Шевчук, М. Тимощук // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р./ ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2017.

5. Шевчук О.О. Методологічні підходи до оцінки економічного еквіваленту вартості життя в Україні / О.О. Шевчук // Регіональна економіка. – 2014. - №2 (72). – С. 74-83.

6.         Шевчук О.О. Економічний еквівалент вартості життя як стимул розвитку страхового ринку та модернізації економіки України / О.О. Шевчук // Вісник УБС НБУ. – 2014. - №2 (20). – С. 13-18.

7.         Шевчук О.О. Актуальні питання антикризового управління страховою діяльністю в Україні / О.О. Шевчук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць/ ХІБС УБС НБУ. – 2015. – Вип.1. – С. 173-181.

8.         Шевчук О.О., Дробінко Р.Р. Цінові бульбашки на фінансовому ринку: ознаки утворення та алгоритм виявлення / О.О. Шевчук, Р.Р. Дробінко // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір».- 2015. - № 3 (19). – с. 175-184.

9.         Шевчук О.О., Сух Я.І. Оптимізація перестрахування на основі оцінки ризикового капіталу / О.О. Шевчук, Я.І. Сух // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» . – 2016. – Вип.1 (47). – Том 1. - C. 432-436.

10.       Шевчук О.О., Гулик М.І. Методи оцінки ризиків у страховій діяльності / О.О.Шевчук, М.І.Гулик // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 291-300.

11.       Шевчук О.О., Сух Я.І. Підходи до оптимізації перестрахового захисту / О.О. Шевчук, Я.І. Сух // Регіональна економіка. – 2016. - №2 (80). – С. 74-83.

12.       Шевчук О.О. Методологічні аспекти застосування ринкового підходу до оцінювання вартості страхових компаній / О.О. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна.- 2017.- Вип. 27(2). - С.81-84.

13.       Шевчук О.О. Методологічні аспекти застосування дохідного підходу до оцінювання вартості страхових компаній/ О.О. Шевчук // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 38-48.

 

 

1411555005917

СТАДНИЦЬКА Олена Миколаївна

 кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів, банківської справи і страхування


У 2007 році закінчила Феодосійську фінансово-економічну академію Київського університету ринкових відносин, у якому здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

З 2013 року до теперішнього часу працювала на посаді асистента та викладача кафедри. Викладає дисципліни «Міжнародні фінанси» та «Фінансовий ринок».

Є автором понад 30 наукових праць з актуальних питань фінансового ринку України, зокрема, понад 14 статей у наукових фахових виданнях, є співавтором 1 навчального посібника.

Коло наукових інтересів – державне регулювання фінансового ринку, інвестиційно-інноваційний розвиток економіки, забезпечення фінансово-економічної безпеки держави.

Інтереси та захоплення: книги та подорожі.

Життєве кредо: «Кожен день пізнавати нове, вірити в свої сили і радіти життю!».

Останні публікації:

 1. Стадницька О. М. Наукове узагальнення державного регулювання ринку цінних паперів у зарубіжних країнах як досвід для України / О. М. Стадницька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». –– № 15/2015. С. 28
 2. Стадницька О. М. Механізм державного регулювання ринку цінних паперів України / О. М. Стадницька // VI міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання економічних наук», 13 – 14 бер. 2015 р., Запоріжжя.
 3. Стадницька О.М. Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності в Україні / О. М. Стадницька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». –– № 21/2016.С. 5863.
 4. Стадницька О.М. Інноваційні інструменти впливу на ринок цінних паперів / О.М. Стадницька // ХV всеукр. наук.-практ. конф. «Підвищення конкурентоспроможності національної економіки: управлінські, соціально-економічні і науково-технологічні аспекти», 23-24 трав. 2013 р. / Феодосійська фінансово-економічна академія.
 5. Стадницька О. М. Фінансове забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / О. М. Стадницька // XIIміжн. наук.-практ. конф. «Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір», 25-26 трав. 2016 р. / Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи».

 

 

K32zfGgNXKY

ТАНЧАК Ярина Андріївна

кандидат економічних наук, викладач, кафедри фінансів, банківської справи і страхування.


У 2010 році закінчила Львівську державну фінансову академію за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію в Львівській державній фінансовій академії на тему «Формування та розвиток ринку фінансових інвестицій в Україні» за спеціальністю 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит.

З 2015 року до теперішнього часу працювала на посадах асистента, викладача, доцента. Викладає дисципліни «Страхування», «Ринок фінансових послуг», «Фондовий ринок», «Страхування» англійською мовою для студентів-іноземців. За час роботи розробила понад 10 навчально-методичних матеріалів з питань організації самостійної роботи студентів, написання індивідуальної науково-дослідної роботи, підготовки до практичних, семінарських та лабораторних занять, а також складання підсумкових іспитів з дисциплін.

Є автором понад 35 наукових праць з актуальних питань розвитку вітчизняного ринку фінансових інвестицій, впровадження інноваційних технологій, проблем банківської системи та інвестиційно-інноваційної діяльності, понад 20 статей у наукових фахових виданнях, 4 закордонних публікацій, 10 у фахових виданнях, які входять до наукометричної бази, 7 у фахових виданнях із IndexCopernicus, є співавтором 1 монографії та учасником багатьох науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Була виконавцем у таких науково-дослідних роботах, які виконувалися на замовлення Міністерства освіти і науки України: 0109U004034 «Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю», 0115U002173 «Теоретико-методологічні дослідження та аналізу функціонування фінансової системи України».

В 2016 році отримала сертифікат про успішне закінчення онлайн-курсу «Підприємництво. Власна справа в Україні» на платформі масових онлайн-курсів Prometheus.

З 2016 по 2017 навчальний рік працювала провідним фахівцем відділу міжнародних зв’язків за сумісництвом ДВНЗ «Університет банківської справи».

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри по грантовій та науковій роботі студентів.

Інтереси та захоплення: цікаві книжки, музика, подорожі.

Життєве кредо: «Корінь навчання гіркий, а плоди його солодкі.»

Останні публікації:

 1. Танчак Я. А. Система електронної торгівлі на вітчизняному ринку фінансових інвестицій / Я. А. Танчак // Збірник тез доповідей звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.).-Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.-294 с. (ст.. 77-80)
 2. Танчак Я. А. Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності банків на ринку фінансових інвестицій України / Я. А. Танчак // International Scientific Conference Economy and society: modern foundation for human development, Part 2, October 31, 2016. Leipzig. Germany: Baltija Publishing, P. 221-224.
 3. Танчак Я. А. Інформаційне забезпечення ринку фінансових інвестицій України / Я. А. Танчак // Міжнародний науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – 1'2016 [30]. – м. Хмельницький: СМП “ТАЙП”, 2016. – С. 49-55.
 4. Танчак Я. А. Діяльність біржових електронних торговельних систем на вітчизняному ринку фінансових інвестицій /Я. А. Танчак, А. Є. Жмуркевич, А. Б. Орловська // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» . – 2'2016 [31]. – м. Хмельницький: СМП “ТАЙП”, 2016. – С. 226-234.
 5. Танчак Я. А. Інвестиційна діяльність банків на вітчизняному ринку фінансових інвестицій /Я. А. Танчак // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» . – 3'2016 [32]. – м. Хмельницький: СМП “ТАЙП”, 2016. – С. 215-221.
 6. Гарасим П. М. Ринок фінансових інвестицій в Україні: формування та розвиток: монографія / Гарасим П. М., Гарасим М. П., Танчак Я. А. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 200 с. ; рис., табл. Бібліограф. : с. 180-194 (204 назви).
 7. Гирик О. С., Танчак Я. А. Окремі проблемні оподаткування доходів фізичних осіб / О. С. Гирик, Я. А. Танчак // Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 травня 2017 року / Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2017. – С. 18-21.
 8. Танчак Я.А. Фінансовий інжиніринг банку як інновація на ринку фінансових інвестицій / Я. А. Танчак // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей восьмой международной научно–практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 27–28 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2017. С. 243-246
 9. Танчак Я. А. Інноваційні технології як фактор розвитку вітчизняного ринку фінансових інвестицій / Я. А. Танчак // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – С. 342-344.

 

 Lytvyn

ЛИТВИН

Олена Володимирівна  

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування


У 2008 році закінчила Львівську комерційну академію та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси». Стажувалась в Економічній академії імені Оскара Ланге за спеціальністю «Фінанси і банківська справа» (Вроцлав, Польща) та у ВАТ «Кредобанк» (департамент оцінки фінансових ризиків). Одразу після закінчення навчання розпочала науково-педагогічну діяльність, працюючи асистентом кафедри фінансів і кредиту. Викладала дисципліни «Фінанси» та «Фінанси підприємств». Приймала участь у підготовці навчально-методичних розробок з питань організації самостійної роботи студентів, підготовки до практичних і семінарських занять, написання курсових та дипломних робіт.

Володіє сертифікатом перекладача англійської мови з технічного перекладу та гіда-перекладача.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію у Львівському торговельно-економічному університеті на тему «Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності державної інвестиційної політики в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Є автором понад 20 наукових праць з актуальних міжнародних та регіональних аспектів інвестиційної діяльності в Україні, у тому числі розділ у колективній монографії; 8 статей у наукових фахових виданнях, з яких 2 публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз та міжнародна публікація за матеріалами конференції.

Була виконавцем таких науково-дослідних робіт: «Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України», «Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу». Приймала участь у розробці Програми сприяння залученню інвестицій у місто Львів на 2011-2013 роки при Управлінні зовнішньоекономічними відносинами та інвестиціями Департаменту економічної політики Львівської міської ради.

Наукова діяльність спрямована на гармонізацію інвестиційної привабливості України та її територій, у тому числі на міжнародній арені.

Викладає дисципліни «Фондовий ринок» та «Міжнародні фінанси» (англ.).

Інтереси та захоплення: комп’ютерна техніка, література, спорт, туризм, музика.

Життєве кредо: «Не повчай, а доводь прикладом».

Останні публікації:

 1. Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України : монографія / [за ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва]. – Львів : Вид-во «ТзОВ Ліга-Прес», 2016. – 596 с. – С. 345-392 (2,62 друк. арк.) (Особистий внесок автора: Розділ 7. Подолання регіональних дисбалансів прямого іноземного інвестування)
 2. Литвин О. В. Концептуальні засади організаційно-економічного механізму ефективної інвестиційної політики держави / Литвин О. В. // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. –
  Вип. 26.6. – 322 с. – С. 142-151. – (Серія економічна).
 3. Литвин О. В. Визначення чинників впливу на ефективність реалізації державної інвестиційної політики в Україні / Литвин О. В. // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Електронний ресурс. – № 14. – 2016. – 1052 с. – С. 188-192. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/38.pdf.
 4. Новинюк О. В. Вдосконалення методики формування рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіонів України / Новинюк О. В. // Вісник Одеського Національного Університету ім. І. І. Мечникова. – 2014. – Т. 19.
  Вип. 2/4. – 244 с. – С. 186-190. – (Серія «Економіка»).
 5. Литвин О. В. Концептуальні підходи до визначення терміну «інвестиційна привабливість» / Литвин О. В. // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Одеса, 2016. – Вип. 9. – Ч. 1. – 138 с. –
  С. 51-55.
 6. Литвин О. В. Вдосконалення методики комплексного оцінювання та моніторингу ефективності інвестиційної політики держави / Литвин О. В. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2016. – Вип. 51. – 218 с. – С. 79-85. – (Серія «Економічні науки»).
 7. Литвин О. В. Сутнісні характеристики поняття «державна інвестиційна політика» та його елементи / Литвин О. В. // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» – Випуск 2/2016. – 2016. – 372 с. – С. 78-82. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2016/2_2016_ukr/17.pdf
 8. Lytvyn O. V. Ukrainian investment public policy realization: current status and problems / Lytvyn O. V. // Conference Proceedings «Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world» June 30, 2016, Lisabon, Portugal: Nova School of Business and Economics, 2016. – Part 1. – 200 p. – PP. 102-105.

gyryk

Гирик Ольга Семенівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування

Закінчила державний університет «Львівська політехніка» у 1998 р. за спеціальністю «Фінанси та кредит». У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Мотиваційний механізм активізації банківської діяльності в Україні».

Автор понад 30 наукових праць, серед них два навчально-методичних посібники – «Фінанси підприємств» (2005 р.), «Фінанси для нефінансових менеджерів» (2008 р.), підручник «Корпоративна соціальна відповідальність» (2009 р) з грифами МОН України, одна колективна монографія. Викладає дисципліни: «Фінанси», «Податкова система».

Досягнення Гирик О.С. відзначені Подякою ректора ЛБІ НБУ (1995 р.), цінним подарунком - ювілейною медаллю із срібла «ЛБІ НБУ» (2006 р.), Грамотою ректора ЛІБС НБУ (2008р.), пам’ятною медаллю «70 років ЛІБС УБС НБУ» (2010р).

Список наукових публікацій за 2013-2017 рр

Наукові статті

 1. В.Єлейко, О. Гирик, Р.Качур  Основні напрями формування фінансових ресурсів вітчизняною банківською системою // Зб.наук.праць: Формування ринкової економіки в Україні. –2013. – Випуск 29.– ч. І. - С. 153–158.
 2. О. Гирик Феномен інвестиційної пастки та шляхи подолання // Вісник УБС НБУ, 2013. – № 3 (18)
 3. О. Гирик Финансирование развития человеческого капитала в Украине //«Банковская система: устойчивость и перспективы развития»: материалы IV Международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, Республика Беларусь. –30-31 октября, 2014 г ./ Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2014. – 306 с.
 4. О. Гирик, К.Телюк Денежные переводы трудовых мигрантов: налоговый аспект              «Банковская система: устойчивость и перспективы развития»: сборник научных статей V11 международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, Республика Беларусь. –4-5 апреля, 2016 г ./ Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 313 с.
 5. О. Гирик, К.Телюк, М.Коблик Екологічна безпека Львівщини як складова екологічної безпеки держави //Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). -  С. 89-103
 6. О. Гирик Оцінка інвестиційної привабливості України міжнародними рейтинговими агенціями // «Банковская система: устойчивость и перспективы развития»: сборник научных статей V11 международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, Республика Беларусь. – 27-28 апреля 2017 г / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2017.

 

Тези доповідей

 1. О. Гирик Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні // «Банковская система: устойчивость и перспективы развития»: материалы IV Международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, Республика Беларусь. –2013.
 2. О. Гирик Інноваційні інструменти контролю у сфері державного регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів // XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір», м. Львів, 18-20 травня, 2016р.
 3. О.С. Гирик, Я.А. Тищак Окремі проблемні питання оподаткування доходів фізичних осіб  // XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір», м. Львів, 25-26 травня, 2017р

 

DSC 0921

Лапішко Зоряна Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування


Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство» та Львівський банківський інститут НБУ за спеціальністю «Банківська справа» (2001 р). У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів». Вільно володіє англійською мовою і використовує ці знання при викладанні спеціальних дисциплін та у науковій діяльності.

Лапішко З.Я. є співавтором двох монографій: «Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів» (2008 р.) та «Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання» (2008 р.) та навчального посібника з грифом МОН України з Макроекономіки.

У 2011 р. на замовлення американської компанії Booz Allen Hamilton Inc., що реалізовувала в Україні проект «Розвиток фінансового сектору» Зоряна Ярославівна стала співавтором підручника, робочого зошита та посібника для вчителів, які разом називаються «Матеріали курсу фінансової грамотності» для викладання курсу фінансової грамотності для української шкільної молоді.

Результати її наукових досліджень опубліковані в 27 наукових працях за фінансовою тематикою і використовуються доцентом кафедри фінансів Зоряною Ярославівною при викладанні студентам ЛІСБ УБС НБУ дисциплін «Ринок фінансових послуг», «Фондовий ринок», «Фінансовий ринок» та дисципліни, що викладається англійською мовою « Financial markets and institutions”.

Нагороджена Подякою директора ЛІБС УБС НБУ, Пам’ятною медаллю «70 років ЛІБС УБС НБУ», почесною грамотою директора ЛІБС УБС НБУ.

 Список наукових публікацій за 2013-2017 рр.

 1. Лапішко З. Я. Life insurance companies in the pension system of Ukraine/ Лапішко З. Я., Євтух Л.Б., Блажівська Я.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (Збірник наукових праць). – Харків:ХІБС УБС. – 2016. – Вип.1 (20). – С. 170-179.
 2. Lapishko Z. Viability of pension benefit guarantee schemes in the post crisis period/ Lapishko Z.// Вісник Університету банківської справи. – Київ, 2015. – № 2(23). – С. 197-203.
 3.  Лапішко З. Я. Роль гарантійних фондів у забезпеченні фінансової стабільності на ринку фінансових послуг / Лапішко З. Я., Лапішко М. Л.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (Збірник наукових праць). – Харків:ХІБС УБС НБУ, 2014. – Вип.2 (17). – С. 172-179.
 4. Лапішко З.Я. Реалізація механізму емісії муніципальних облігацій на фінансовому ринку України// Регіональна економіка (Збірник наукових праць). – Львів. – 2013. – № 3. – С.136-144.
 5. Лапішко З.Я. Звіти центральних банків про фінансову стабільність: переваги та особливості формування їх структури// Вісник УБС: збірник наукових праць. – К, 2013. – №2. – С. 232-238.
 6. Фінансова грамотність: навч. посібник / [О.І.Білик, О.Д.Вовчак, Т.Д.Гірченко, В.О.Джулай, О.О.Другов, О.Є.Костюченко, А.Я.Кузнєцова, З.Я.Лапішко, С.В.Міщенко, Т.В.Новікова, Б.І.Пшик, В.В.Рисін, Л.Я.Слобода, Т.С.Смовженко, Н.В.Ткаченко, Л.Є.Турчин, М.І.Хмелярчук]; за ред.. Т.С.Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К., 2013. – 311с.  (3,5 д.а.).
 7. Родинні фінанси. 5 клас: навч.-метод. посібник для вчителя кол.; за заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Т. С. Смовженок. – Київ: УБС НБУ, 2015. – 117 с. ISBN 978-966-484-251-5 (2 д.а.)
 8. Фінансово грамотний споживач. 6 клас: навч.-метод. посібник для вчителя кол.; за заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Т. С. Смовженок. – Київ: УБС НБУ, 2015. – 122 с. ISBN 978-966-484-257-7 (2 д.а.)
 9. Фінансова культура. 7 клас: навч.-метод. посібник для вчителя кол.; за заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Т. С. Смовженок. – Київ: УБС НБУ, 2015. – 114 с. ISBN 978-966-484-259-1 (2 д.а.)
 10. Прикладні фінанси. 8 клас: навч.-метод. посібник для вчителя кол.; за заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Т. С. Смовженок. – Київ: УБС НБУ, 2015. – 117 с. ISBN 978-966-484-261-4 (2 д.а.)
 11. Економіка і фінанси. 9 клас: навч.-метод. посібник для вчителя кол.; за заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Т. С. Смовженок. – Київ: УБС НБУ, 2015. – 123 с. ISBN 978-966-484-263-8 (2 д.а.)

lukyanska

Лук’янська Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи і страхування


Протягом 2004-2009 рр. навчалась у Львівському інституті банківської справи за спеціальністю «Банківська справа», у якому здобула диплом бакалавра у 2008 році, а у 2009 році здобула кваліфікацію магістра з банківської справи та поступила в аспірантуру.

Захистила дисертацію «Формування вартості банків України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. –Гроші, фінанси і кредит.

Працює у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ з 2010 року, на кафедрі фінансів та фінансово-економічної безпеки – з 2014 р.

Автор близько 17наукових праць, з них: 2 наукові монографії у співавторстві, 7 статей – у фахових наукових виданнях (у т. ч. 6 – одноосібних); 2 публікації – у виданнях іноземних держав, 6 праць – в інших виданнях.

Сфера наукових інтересів – особливості формування вартості банків, інноваційний розвиток підприємств.

Викладає наступні курси: «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки», «Менеджмент у страхових компаніях», «Страхування ризиків банківської діяльності» та «Інвестування».

Працювала у творчих колективах, які виконували науково-дослідні теми «Вплив структури капіталу на конкурентні переваги комерційного банку», «Формування системи управлінської інформації в банку» (номер державної реєстрації 0110U000030); «Управління проблемними активами у банках» (номер державної реєстрації 0112U002889).

 Останні публікації:

 1. Лук’янська О. В. Стратегічний аспект формування вартості банків / О. В. Лук’янська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2014. - Вип. 40. - С. 162-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_40_20
 2. Лук’янська О. В. Особливості методичних підходів до оцінки вартості банків / О. В. Лук’янська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 211-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_2_44
 3. Пелехатий А. О. Громадський контроль виконання місцевих бюджетів: сучасні умови та перспективи реалізації / А. О. Пелехатий, О. В. Лук’янська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2015. - Вип. 3. - С. 55-58. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_3_13

Mykolyshyn

Миколишин Марта Михайлівна

кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів, банківської справи і страхування


Протягом 2003-2008 рр. навчалась у Львівському інституті банківської справи за спеціальністю «Банківська справа», у якому здобула диплом бакалавра у 2007 році, а у 2008 році здобула кваліфікацію магістра з банківської справи.

З 2008р. по 2012 р. навчалася у аспірантурі Університету банківської справи.

У 2014р. захистила дисертацію «Механізм емісійної діяльності банків України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. –Гроші, фінанси та кредит.

Працює у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ з 2008 року, на кафедрі фінансів та фінансово-економічної безпеки – з 2013 р.

Автор близько 26 наукових праць, з них: 1 наукова монографія у співавторстві, 12 статей – у фахових наукових виданнях (у т. ч. 11 – одноосібних); 1 публікація – у виданнях іноземних держав, 12 праць – в інших виданнях.

Сфера наукових інтересів – банки на ринку цінних паперів, емісійна діяльність підприємств.

Викладає наступні курси: «Навчально-ознайомча практика», «Виробнича практика», «Навчальна практика». Стажувалась в ПАТ «КРЕДОБАНК».

Працювала у творчому колективі, який виконував науково-дослідну тему: «Управління проблемними активами у банках» (номер державної реєстрації 0112U002889).

Останні публікації:

 1. Миколишин М.М. Проблемні аспекти правового регулювання прав міноритарних акціонерів / М.М. Миколишин // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрани статии. Т. 2. - Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. – С.37-41.( «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», г. Пловдив, Болгария
 2. Миколишин М.М. Механізм емісійної діяльності банків України [Електронний ресурс] / М.М. Миколишин // Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.- 2015.- Вип №5.- С.905-910. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/927-mikolishin-m-m-mekhanizm-emisijnoji-diyalnosti-bankiv-ukrajini (0,75 друк. арк.)
 3. Миколишин М.М. Критерії вибору фінансової установи / М.М. Миколишин //Збірник наукових праць. /Луцький національний технічний університет .- Луцьк, 2015.- Вип. 12 (45).- Ч.3.—С.214-223. (Серія «Облік і фінанси») (0,9 друк. арк)
 4. Миколишин М.М. Аналіз діяльності банків України на ринку цінних паперів / М.М. Миколишин // Вісник Університету банківської справи. Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах.- 2016.-№3(27).- С. 29-34.
 5. Mykolyshyn M. M. Modern marketing tools in selling banking products / V. V. Hirniak, M. M. Mykolyshyn // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part IІ, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. p.14-21.

 

karp2

Карпінець

Віктор Йосифович

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів,

банківської справи і страхування

З 2002р. по 2007р. - навчався у Львівському банківському інституті Університету банківської справи Національного банку України, спеціальність “Фінанси”, кваліфікація „Магістр”.

      В 2014р. здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю “08.00.08 – гроші, фінанси та кредит” за темою: “Організаційно-економічні засади створення муніципального банку в умовах формування міського кластера”. Львівський інститут регіональних досліджень НАН України.

      З 2010р. по 2015р., депутат Львівської міської Ради, VI скликання. Член постійно діючої комісії фінансів та планування бюджету міста Львова. 

      З  2010 р., член Наглядової ради Асоціації банкірів Львівщини.

      З 2016р.,член Наглядової ради Фонду розвитку науки і освіти (фонд ендаумента) при Університеті банківської справи МОН України.

      З 2016р., голова Клубу - асоціації випускників Львівського банківського інституту УБС МОН України.

      З 2005 року по теперішній час робота на керівних посадах в банках.

      З 02.16 по 12.16р.12 модульна програма розвитку управлінського потенціалу. ТОП 100 керівників різних рівнів управління. Свідоцтво про підвищення кваліфікації видане Університетом банківської справи.

      В 2016 році навчався в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та отримав свідоцтво за програмою “Кредитування міжнародного торгового фінансування”(TFP).

Останні публікації:

1.     Карпінець В.Й. Зарубіжний і вітчизняний досвід щодо створення та розвитку кластерів / В.Й. Карпінець // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011.– №3 (12). – С. 106-112. 

2.     Карпінець В.Й. Кластерний підхід до вирішення фінансових  проблем в житлово-комунальному господарстві регіону / В.Й. Карпінець //Cоціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. праць] / НАН України. Ін-т регіон. досл. – Львів, 2011. – №3 (89). – С. 341-347.

3.      Карпінець В.Й. Муніципальний кластер як інструмент поліпшення фінансової дисципліни комунальних підприємств / В.Й. Карпінець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір: [зб. наук. праць] / НАН України. – Львів, 2012. – Вип. 2 (94). – С. 136-146.

4.      Карпінець В.Й. Особливості управління фінансовими ресурсами муніципального банку (на прикладі міста Львова) / В.Й. Карпінець // Економіка, фінанси, право. – 2012. – №8 – С. 24-27.

5.     Карпінець В.Й. Оцінка вхідних грошових потоків муніципального банку при створенні муніципального кластеру (на прикладі міста Львова) / В.Й. Карпінець // Вісник Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2012. – Вип. 126. – С. 155-165.

6.     Карпінець В.Й. Роль банку в муніципальному кластері / В.Й. Карпінець // Економічний часопис – XXI. – 2012. – №1-2. – С. 55-58.

7.     Карпінець В.Й.Формування організаційної структури управління муніципального банку (на прикладі міста Львова) / В.Й. Карпінець // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. –№2 (14). – С. 193-197.

8.     Карпінець В.Й. Муніципальний банк в системі управління грошовими потоками великого міста / В.Й. Карпінець, І.З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2012. – №3. – С. 96-105. Внесок автора: визначено потенційні джерела формування статутного капіталу муніципального банку.

9.     Карпінець В.Й. Співпраця муніципального банку міста  Львова з Європейським банком реконструкції  та розвитку (ЄБРР) / В.Й. Карпінець // Економічний часопис. –  IXX. – 2013. – №3-4. – С. 36-39.

10.       Карпінець В.Й. Інфраструктурний муніципальний кластер як модель реформування місцевих фінансів / В.Й. Карпінець // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: зб. наук. праць за матеріалами  міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 березня 2012 р. –Дніпропетровськ, 2012. – С.73-74.

11.       Карпінець В.Й. Формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства як учасників муніципального кластера / В.Й. Карпінець // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць за матеріалами  міжнар. наук.-практ. конф., 15червня 2012 р. – Павлоград, 2012. – С. 86-88. 

12.       Карпінець В.Й. Логістичні переваги від створення муніципального банку у місті Львові / В.Й. Карпінець // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей міжнар. практ конф.,  8-10 листоп. 2012 р. – Львів, 2012. – С. 177-179.

13.       Карпінець В.Й. Субординований борг як одне із джерел залучення грошових ресурсів муніципального банку / В.Й. Карпінець // Динамика и современная наука: зб. наук. праць за матеріалами  міжнар. наук.-практ. конф., 17-25 липня 2013 р.  – Софія, 2013. – С. 50-52.

Гнатів Олена Андріївна

Посада: старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування


Закінчила з відзнакою у 2006 році Львівський інститут банківської справи за спеціальністю «Фінанси». У 2009 р. закінчила аспірантуру Університету банківської справи, продовжує роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Вплив макроекономічних чинників на кредитну діяльність банківських установ».

Працює у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ з 2007 року, на кафедрі фінансів – з 2012 р.

Автор близько 20 наукових статей.

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Фондовий ринок», «Фінансовий ринок», «Фінанси», Місцеві Фінанси».

НагородженаПам’ятною медаллю «70 років ЛІБС УБС НБУ» (латунь).

Останні публікації:

 1. Гнатів О.А. Посилення функціонально-структурних складових фінансово- економічної безпеки підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 2017, №2, Том 2, с.210 – 213.
 2. Гнатів О.А. Механізм удосконалення кредитної діяльності банків в контексті впливу на неї основних макроекономічних чинників // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні економічні дослідження». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 206 с., с. 48 – 50. 

 

 

Леочко Оксана Михайлівна

Посада: викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування


Закінчила у 2002 р. Львівський поліграфічний технікум Української академії друкарства. Навчалась у ЛІБС УБС НБУ за спеціальністю «Фінанси» і отримала диплом магістра (2008 р). Працює на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування з 2002 р.

Протягом всього часу сумлінно і відповідально ставиться до виконання доручень, пов’язаних з обслуговуванням навчального процесу на кафедрі, сформувала комп’ютерну базу даних, надає активну допомогу викладачам в оформленні методичного забезпечення дисциплін кафедри, забезпечує ефективне використання технічних засобів на кафедрі для навчального процесу.
Наполеглива, комунікабельна, має організаторські здібності. Постійно підвищує свій професійний рівень у галузі використання комп’ютерних програм.

Фахівець Леочко О. М. бере активну участь в організації студентської науково-практичної конференції на кафедрі, здійснює підготовку матеріалів конференції.
Викладає Навчальну практику.

Нагороджена Подякою директора ЛІБС УБС НБУ, Пам’ятною медаллю «70 років ЛІБС УБС НБУ».

Селюченко Надія Євстахіївна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування


Вищу освіту здобула в 1989 році, закінчивши з відзнакою Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю "Організація механізованої обробки економічної інформації".

У 2000р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу». У 2003р. присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, співавтор однієї монографії та п’яти навчальних посібників, з яких: «Антикризове фінансове управління на підприємстві», «Фінансовий менеджмент», «Управління економічною безпекою підприємства».

Читає лекції та веде практичні заняття з дисциплін: «Фінансовий аналіз», «Фінансова санація підприємств».

Наукові інтереси – економічне управління підприємствами, забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання.

Останні публікації:

 1. Seliuchenko N.Ye. Investigation of the main trend of the primary real estate market in Ukraine and peculiarities of the seller marketing activity / N.Ye. Seliuchenko, N.S. Kosar // Маркетинг і менеджмент інновацій. – №4. – Суми: Кафедра маркетингу та УІД СумДУ, 2016. – С.143-158. (Emerging Sources Citation Index (Web of Science))
 2. Козик В.В. Розроблення моделі для кількісного оцінювання ризиків та виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством / В.В. Козик, Н.Є. Селюченко, В.М. Масюк // Проблеми економіки. – №4. – Харків: Видавничий дім «Інжек», 2017.
 3. Масюк В. М. Виявлення ознак та фаз кризового розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / В.М. Масюк, Н.Є. Селюченко // Ефективна економіка. – 2017. – №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5502&p=1.
 4. Селюченко Н.Є. Оцінювання регіонів України за умовами для розвитку креативного сектора економіки [Електронний ресурс] / Н.Є. Селюченко // Ефективна економіка. – 2016. – №4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4896&p=1 (Index Copernicus; Google Scholar).
 5. Kozyk V. Considering the negative factors in enterprise management / V. Kozyk, N. Seliuchenko, V. Masiuk // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin; Rzeszow, 2014. – Vol. 3, No 2. – P.29-34.
 6. Селюченко Н.Є. Взаємозв’язок між кризами та ризиками підприємства / Н. Є. Селюченко, В. М. Масюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія «Логістика». – 2014. – № 811. – С.331-339.
 7. Селюченко Н.Є. Управління економічною безпекою підприємства: навчальний посібник / Н.Є. Селюченко, І.І. Білик, В.М. Масюк. – Львів: Вид-во ТзОВ «Ліга-Прес», 2013. – 184 с. (рекомендований науково-методичною радою НУ «Львівська політехніка»)
 8. Селюченко Н.Є. Інвестиційна привабливість українських стартапів / Н.Є.Селюченко // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості”. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С.571.
 9. Селюченко Н.Є. Основні тенденції використання маркетингових інструментів будівельними компаніями в умовах кризи / Н.Є.Селюченко // Тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту до 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка»” (м. Львів, 3-5 листопада 2016р.). – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – С.262.
 10. Козик В.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможної освіти / В.В.Козик, Н.Є.Селюченко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).  – С.512.

Дурицька Галина Володимирівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 


Закінчила у 2001 р. Львівську комерційну академію за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» з відзнакою. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва». У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Педагогічний стаж 15 років.

Досліджує теоретичні та практичні аспекти інвестування. Автор понад тридцяти наукових публікацій, у співавторстві з викладачами кафедри підготувала навчально-методичний посібник «Менеджмент витрат».
Викладає дисципліни: «Інвестування», «Фінанси підприємств», «Міжнародна інвестиційна діяльність». Куратор 403-ФКгрупи.

Нагороджена Почесною грамотою ЛІБС УБС НБУ та ювілейною срібною медаллю НБУ.

Останні публікації:

 1. Інвестування : навч. посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 526 с.
 2. Дурицька Г. В. Сучасні тенденції транснаціоналізації та їхній вплив на економіку України / Г. В. Дурицька // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 39-45. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_2_10

 3. Дурицька Г. В. Інвестиційно-інноваційна безпека країни в умовах транснаціоналізації / Г. В. Дурицька // Фінансовий простір. - 2015. - № 2. - С. 305-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_2_39

 4. Вознюк М. А. Концепція, сучасний стан і тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження / М. А. Вознюк, Г. В. Дурицька // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 2. - С. 102–107. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_2_23

Шмігельська Зоряна Костянтинівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доктор з філософії

Посада: старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування


Закінчила з відзнакою Львівський банківський інститут НБУ за спеціальністю «Банківська справа» (2000 р).

Загальний стаж роботи –16 років, педагогічний стаж –2 роки.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління інноваційною діяльністю малого і середнього бізнесу».

Має десятилітній досвід роботи в банківській установі. Займається проблемами підвищення ефективності процесу управління фінансами та питаннями інноваційної діяльності.

Автор близько 50 статей, співавтор монографії «Інноваційна діяльність малого і середнього бізнесу: основні засади управління» (2010 р).

Стажувалась у ПАТ «Кредобанк».

Нагороджена Подякою директора ЛІБС УБС НБУ. У вересні 2012 року нагороджена грамотою як лауреат 1 туру конкурсу «Кращий викладач науковець УБС НБУ (м.Київ)» за вагомий внесок у наукову роботу.

Викладає дисципліни «Фінанси», «Фінансовий аналіз».

Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4