• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Професорсько-викладацький склад

Рудницький Василь Степанович

Вчений ступінь, звання: доктор економічних наук, професор

Посада: завідувач кафедри обліку і оподаткування

  За час роботи в навчальних закладах пройшов шлях від асистента до професора і завідувача кафедри.
  У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченка за темою: «Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на консервних підприємствах споживчої кооперації». У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: ”Аудит у системі контролю: методологічні та організаційні аспекти (на прикладі підприємств споживчої кооперації України)". У 2000 році отримав наукове звання професора.
Проф. Рудницький В.С. має понад 200 наукових і методичних праць. З них 7 особистих і колективних монографії, 12 підручників та посібників, з них 7 рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. В. Рудницький є одним із авторів Економічної енциклопедії, а також розробником 4 відомчих інструкцій з проблем обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та нормування оборотних засобів. 
  Проф. Рудницький В.С. з 2000 року є членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій в Тернопільському національному економічному університеті, а також головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій у Львівській комерційній академії. Під його керівництвом захищено 18 дисертацій, з них 2 докторськіта 16 кандидатських.
 

Сарахман Оксана Миколаївна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування, заступник завідувача кафедри обліку і оподаткування з методичної та організаційної роботи. 

 

  Працює в інституті з 1994 р.
 У 1994 р. закінчила з відзнакою факультет банківської справи Тернопільського інституту народного господарства за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності.”
  У 1997 р. закінчила з відзнакою магістерську підготовку Державного університету “ Львівська політехніка” за спеціальністю “ Облік і аудит”.
  У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Особливості формування і оцінка ефективності господарської діяльності в регіоні».
  За науково-педагогічні здобутки нагороджена почесною грамотою ректора ЛБІ НБУ, почесною грамотою НБУ, почесною грамотою МОН України, нагрудним знаком “Відмінник освіти України”.
  Є автором 35 наукових статей у фахових виданнях та співавтором підручників та навчальних посібників з банківського нагляду та з обліку у банківських установах.
  Працювала у науково-дослідних групах над науковими темами „Оцінка вартості активів і пасивів в часі”, „Використання банками ефективної ставки відсотка в обліку фінансових інструментів.

  

Шурпенкова Руслана Казимирівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування, заступник завідувача кафедри обліку і оподаткування з наукової роботи.

Працює в інституті з 2000 року. У 1989 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі АПК”.

За науково-педагогічні здобутки нагороджена Подякою партії «Реформи і порядок» у конкурсі дипломних робіт, Почесною відзнакою В. Пинзеника у конкурсі дипломних робіт «Економічним реформам – знання та енергію молодого покоління», Почесною грамотою ректора Львівського банківського інститут НБУ, Почесною грамотою Голови Львівської облдержадміністрації, Подякою міського голови, Грамотою управління освіти у Львівській області, Пам’ятною медаллю «70 років ЛІБС УБС НБУ».

Є автором понад 90 наукових статей у фахових виданнях та 30 тез виступів на конференціях, є автором шести навчальних посібників, з яких 2 навчальні посібники видано одноосібно: «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» та «Економічний аналіз. Практикум», 4 у співавторстві: «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С «Бухгалтерія»7.7»» (видання 2009 та 2010рр.), «Організація і методика економічного аналізу». Є співавтором колективних монографій:«Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб’єктів господарювання», «Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства» та «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання».

Автором методичних рекомендацій щодо проведення лекційних, семінарських та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Організація і методика економічного аналізу», «Стратегічний аналіз» та методичних рекомендацій щодо написання дипломних та курсових робіт; проходження виробничої та переддипломної практики.

Наукові інтереси та дослідження: удосконалення бухгалтерського обліку шляхом проведення аналітичних досліджень.

Життєве кредо: «Життя потрібно прожити так, щоб не було боляче за даремно прожиті роки».

  

DSC 9556 1

Кундря-Висоцька Оксана  

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування

  Працює у ЛІ ДВНЗ "Університеті банківської справи"з 2000-го року на посаді доцента кафедри обліку і аудиту.
  У 1988 році закінчила з відзнакою Львівський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».
У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Обгрунтування економічного механізму функціонування різних форм власності та господарювання в аграрному секторі».
  За науково-педагогічні здобутки нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України: у 2007 році – за наукове керівництво переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму підготовки «Облік і аудит»; у 2008 році - за наукове керівництво переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму підготовки «Маркетинг, управління трудовими ресурсами»; у 2010 році – за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.
  Є автором двох навчальних посібників «Бухгалтерський облік», «Організація обліку», одноосібної монографії «Організація обліку в корпоративних системах управління» та співавтором колективної монографії «Удосконалення обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб»єктів підприємництва», більше 90 наукових публікацій у фахових наукових виданнях.
  Читає дисципліни «Бухгалтерський облік», «Організація обліку», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ».
  Наукові інтереси: «Організація обліку в корпоративних системах управління», «Трансформація обліку за умов глобалізаційних процесів в економіці».

Хомуляк Тарас Ігорович

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування

  Працює в інституті з 2006 р.
  У 1999 році закінчив з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю «Облік і аудит». У 2008 році захистив у Тернопільському національному економічному університеті кандидатську дисертацію на тему «Облік і аудит лізингових операцій» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Викладає дисципліни «Бухгалтерський облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у бюджетних установах», «Міжнародні стандарти фінансової звітності». Є автором 17 наукових статей, посібника «Облік у зарубіжних країнах», співавтором монографії «Бухгалтерський облік і аудит лізингових операцій». Автор методичних рекомендацій щодо проведення, семінарських, практичних та індивідуальних занять з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у бюджетних установах», «Міжнародні стандарти фінансової звітності».
  Наукові інтереси: розвиток вітчизняної облікової практики в світлі інтеграції у європейський економічний простір.

Любенко Андрій Миколайович

Вчений ступінь, звання: доктор економічних наук

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування

Член Науково-експертної ради Державної казначейської служби України.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  У 1996 році закінчив економічний факультет Львівської комерційної академії (Львівський торговельно-економічний університет).
  Протягом 1996-2012 років працював в Контрольно-ревізійному управлінні у Львівській області. Поряд з цим, на умовах сумісництва, з 2000 року працював на посадах старшого викладача, доцента, професора кафедр обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії та Львівського державного університету внутрішніх справ.
  У 2002 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівської комерційної академії захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика і організація контролю в бюджетних установах» та присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
  У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
  Протягом 2013-2014 років – завідувач кафедри економіки та управління ІМПО Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ).
Лауреат конкурсу «Кращий викладач-науковець Університету банківської справи Національного банку України» (2015 р.).
  1 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного економічного університету захистив докторську дисертацію на тему «Трансформація контролю діяльності суб’єктів державного сектору економіки до міжнародних стандартів» та присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
  Опубліковано більше 50-ти фахових публікацій з питань методології та організації контролю в державному секторі. Серед кола наукових інтересів над якими продовжує працювати – зарубіжний досвід здійснення фінансового контролю, стандартизація зовнішнього і внутрішнього державного фінансового контролю.

Демко Ірина Іванівна

Вчений ступінь, звання:кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування, заступник декана

  Працює в інституті з 2004 р.
  У 2001 р. закінчила з відзнакою Львівський банківський інститут за спеціальністю «Фінанси».
  У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства”.
  За науково-педагогічні здобутки нагороджена почесною грамотою директора ЛІБС НБУ.
  Є автором понад 20 наукових статей у фахових виданнях та співавтором навчального посібника з економічного аналізу.
  Є співавтором колективної монографії на тему “Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб’єктів господарювання”. Автор методичних рекомендацій щодо проведення лекційних, семінарських та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисциплін “Економічний аналіз”, “Бухгалтерський облік”, “Навчальна практика”; проходження виробничої та переддипломної практики.
  Наукові інтереси та дослідження: програмне забезпечення обліково-аналітичної системи.
  Життєве кредо:“на день треба дивитися, як на маленьке життя”.

DSC 1748

Вагнер Ірина Михайлівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач кафедри обліку і оподаткування

  У 2008 р. закінчила з відзнакою Львівський банківський інститут за спеціальністю «Облік і аудит».
  У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Організація та методика стратегічного аналізу в управлінні підприємством».
  Є автором понад 20 наукових статей у фахових виданнях, співавтором навчального посібника з фінансового аналізу та колективних монографій. Автор методичних рекомендацій щодо проведення лекційних, семінарських та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік». Розроблено навчальний курс на іноземній мові « Методика стратегічного аналізу в системі управління підприємством».
  Наукові інтереси: організація та методика стратегічного аналізу; стан та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні.
  Життєве кредо: Нам треба жити кожним днем. Не ждать омріяної дати. Бо «потім» може й не настати.

Стахів cr2

Стахів Ольга Ярославівна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування

  У 2009 р. закінчила з відзнакою Львівський банківський інститут за спеціальністю «Облік і аудит».
  Є автором понад 20 наукових статей у фахових виданнях. Читає дисципліни «Фінансовий облік в банках», «Облік у банках», «Фінансова звітність», «Аудит».
  Наукові інтереси: проблеми організації та ведення бухгалтерського обліку в банках, проблеми теорії і практики аудиту, перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Пришляк Галина Володимирівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування

  У 2002 р. закінчила з відзнакою Львівський банківський інститут за спеціальністю «Облік і аудит».
  У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Облік та внутрішній аудит фінансових результатів діяльності баківських установ».Є автором понад 20 наукових статей у фахових виданнях, співавтором навчального посібника «Бухгалтерський облік у програмі 1С:Бухгалтерія 8.1». Автор методичних рекомендацій щодо проведення лекційних, семінарських та практичних занять з дисципліни «Управлінський облік», «Навчальна практика».
  Наукові інтереси: організація та методика бухгалтерського обліку.