• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
 • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
 • Assoc_ 193.JPG
 • divchata.jpg
 • lidvnzubs.jpg
 • _MG_00872.jpg
 • _MG_01522.jpg
 • _MG_0169.jpg

 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір” 18 травня 2018 року.

Cекціїя "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН"

IMG 3769

IMG 3771

IMG 3778

 

29.03.18 р.  XVІІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи». Робота СЕКЦІЇ  СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ.

IMG 3394

IMG 3417
IMG 3415
 
21.03. 2018 р. відбулося чергове засідання студентського наукового Товариства кафедри обліку і оподаткування «Клуб бухгалтерів ЛІ УБС» на тему: "Україна і ДР Конго: паралелі ведення обліку і аналізу".
IMG 3373
 
28.11.17 відбулось засідання постійно діючого студентського наукового гуртка спеціальності "Облік і оподаткування" на тему "Міжнародний і національний досвід визначення та оцінки прибутковості підприємств".
IMG 2991
IMG 3002
 
05.12.2017р. відбувся І етап І туру Всеукраїнської олімпіади з обліку і оподаткування.
Участь в олімпіаді взяли  студенти четвертого та п’ятого  курсів.
На розгляд журі було подано 25 робіт, у тому числі: 19 робіт четвертого, 6 робіт п’ятого курсів.
За результатами олімпіади зайняли:
І місце – Вірт Наталія (506-ОАм)
ІІ місце – Опришко Христина (401-ОА)
ІІІ місце – Макаренко Дар’я (401-ОА)

НАУКОВА ШКОЛА КАФЕДРИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ:

«Удосконалення методики формування облікової інформації для прийняття рішень в аналізі і аудиті»

Керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування  

Рудницький Василь Степанович

Наукова школа працює за такими напрямами:

- розширення та удосконалення методичного інструментарію вітчизняної облікової системи;

- вплив процесів інтеграції на організацію обліку, аналізу і аудиту;

- трансформація вітчизняної облікової системи до міжнародних стандартів;

- шляхи удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання;

- організація та методика стратегічного аналізу в системі управління підприємством;

- обліково-аналітичне забезпечення ефективності банківської діяльності;

-  розвиток системи контролю суб’єктів господарювання.

- інформаційні технології  в обліку,аналізі і аудиті.

Наукові і науково-методичні видання кафедри характеризуються такими показниками: протягом 2000-2017 рр. викладачами кафедри підготовлено і видано 15 монографій, 3 підручники, 20 навчальних і навчально-методичних посібників загальним обсягом близько 250 др. арк. (з грифом МОНМС України), опубліковано понад 500 наукових і науково-методичних статей і тез наукових і науково-методичних конференцій. Викладачі кафедри взяли участь більше ніж у 400 наукових і науково-методичних конференціях.

На кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання».

На кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО Й КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ».

Для стимулювання студентської науково - пошукової роботи, а також відбору перспективних студентів - науковців кафедра обліку і оподаткування проводить щорічну Міжнародну наукову конференцію молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи».

Кафедра організовує засідання студентського наукового товариства кафедри обліку і оподаткування «Клуб бухгалтерів ЛІ УБС» та засідання наукового гуртка  «Облік, аналіз і аудит в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів».

Кафедра активно залучає студентів до написання науково - пошукових робіт, в процесі виконання яких студенти здійснюють дослідження динаміки розвитку вітчизняної системи обліку, аналізу і аудиту.

Студенти кафедри досягають успішних результатів на Всеукраїнських студентських олімпіадах спеціальності «Облік і аудит».

Список виданих монографій:

 1. Рудницький В. С. Внутрішній аудит: методологія, організація монографія. - Тернопіль: “Економічна думка”, 2000 р. – 104 с.
 2. Рудницький В. С. Внутрішній аудит: монографія колективна / В. С. Рудницький, І. Д. Лазаришина, Г. М. Шеремета та ін. // – Рівне: УДУВГП, 2003 р. – 163 с.
 3. Рудницький В.С., Бунда О.М. Процедури моделювання і прийняття рішень в процесі аудиту. Монографія. – Львів: ЛКА, 2009 – 208с.
 4. Сарахман О.М. Розвиток банківської системи України : монографія / кол. авторів; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р.А. Слав’юка. – К.: УБС НБУ, 2010. – 462с.
 5. Сарахман О.М. Удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: монографія/ авт. кол.; за наук. ред. канд. екон. наук, Б.І. Пшика. – К.: УБС НБУ, 2010. – 263с.
 6. Кундря-Висоцька О.П. «Організація обліку в корпоративних системах управління», – К.: УБС НБУ, 2010. –  340 с.
 7. Рудницький В.С., Гуцайлюк З.В., Валович М.З. та ін. Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія./ за ред.док.екон.наук, проф. З.В.Гуцайлюка.- Тернопіль: ТНТУ ім. І. Полюя, 2011.-200 с.
 8. Усач Б.Ф. Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб’єктів господарювання:монографія /Усач Б.Ф., Кундря-Висоцька О.П. Шурпенкова Р.К. , Демко І.І., Вагнер І.М. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Б.Ф. Усача. – К.: УБС НБУ, 2011. – 352 с.
 9. Піхоцький  В.Ф. Аудит ефективності управління державними фінансами: теорія та практика: монографія/В.Ф. Піхоцький, О. І. Скаско, І. М. Крупка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 362 с.
 10. Vasyl RudnytskyyTheproblemsaccounting,analysisandfinancialreporting:experienceUkraineandPoland:monograph/I.Lazaryshyna,H.Ronekand.;underthegeneraleditorshipI.Lazaryshyna.– Rivne:National University of Water Management and Nature Resources Use, 2012.– 284 p.
 11. Демко І.І. Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства: Монографія/ Демко І.І., Шурпенкова Р.К.- К.: УБС НБУ, 2013.- 223с.
 12. Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік та аналіз в умовах інтеграційних процесів: сучасний стан та напрями розвитку: Монографія / Кундря-Висоцька О.П., Вагнер І.М., Клюс М.І..  – К. : УБС НБУ, 2013. – 286 с.
 13. Любенко А.М. Концептуальні засади державного фінансового контролю відповідно до міжнародних стандартів: монографія / А.М. Любенко. – К.: УБС НБУ, 2014. – 406с. (доступне для завантаження)
 14. Рудницький В.С. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств: колективна монографія. – Львів: Растр-7, 2016. – 172с.
 15. Liubenko A.M. Implementation of international standards of state financial control. Conceptual approach to reforming of the national accounting system. Under scientific editorial supervision of Professor Zenovii Zadorozhnyi. Monograph. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p.
 16. Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання: монографія/ авт.кол.; за ред. д-ра екон.наук, проф. В.С. Рудницького- Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018.-  275 с., 15,81 д.а. (авторський колектив Рудницький В. С., Рудницька О. В., Кундря-Висоцька О.П., Любенко А.М., Шурпенкова Р.К., Демко І.І., Сарахман О.М., Стахів О.Я., Хомуляк Т. І., Пришляк Г.В., Вагнер І.М., Іваньчук О.Й.).

Список виданих підручників, навчальних посібників:

 1. Гончарук Я. А. Аудит / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький // Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2002 р. –296 с.
 2. Гончарук Я. А. Аудит / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький // Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004 р. –292 с.
 3. Рудницький В. С. Організація і методика первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі / В. С. Рудницький, І. Д. Лазаришина, В. І. Бачинський, В. Л. Поліщук // Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал” , 2004 р. – 480 с.
 4. Рудницький В. С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень  / В. С. Рудницький,  Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин // Навчальний посібник. – К.: “Професіонал”, 2004 р. – 304 с.
 5. Гончарук Я. А. Аудит / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький // Навчальний посібник. Вид. 3-те, перероблене та доповнене. – К: “Знання”, 2007 р. – 443 с.
 6. Рудницький В. С. Аудит: робочі документи аудитора / В. С. Рудницький, С. П. Лозовицький // Навчально-наочний посібник. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2007 р. – 216 с.
 7. Шурпенкова Р.К. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С «Бухгалтерія»7.7»: навч. посібник/ Засадна Х.О., Шурпенкова Р.К.- К.: УБС НБУ, 2009.- 237 с.
 8. Рудницький В.С. Організація обліку, контролю та аналізу: навчально-наочний посібник / В.С. Рудницький , І.І. Стеців, Р.І. Стеців. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 316с.
 9. Рудницький В.С. Облік зовнішньо-економічної діяльності: навчальний посібник / В.С. Рудницький, В.І. Бачинський, В.О. Хомедюк,. – Рівне: вид-во Національного університету водного господарства та природокористування, 2010. – 240с.
 10. Сарахман О.М. Фінансовий облік у банках: Навч. посіб./ Табачук Г.П., Сарахман О.М., Бречко Т.М. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 424 с.
 11. Шурпенкова Р.К.Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С «Бухгалтерія»7.7» : Навч. посіб / Засадна Х.О., Шурпенкова Р.К..- К.: Центр учбової літератури, 2010.- 237 с.
 12. Шурпенкова Р.К.Організація і методика економічного аналізу: навч. посібник/ Шурпенкова Р.К., Демко І.І..- К.: УБС НБУ, 2011.- 287 с.
 13. Смовженко Т.С.Банківський нагляд: підручник / Скаско О.І., Смовженко Т.С., Сарахман О.М., Могильницька М.П. та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2011. – 432 с.
 14. Хомуляк Т.І. Облік у зарубіжних країнах: навч. посібник / Хомуляк Т.І. – К.: УБС НБУ, 2011. – 303с.
 15. Vasyl Rudnytskyy  The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland : monograph / I. Lazaryshyna, H. Ronek and oth.; under the general editorship of I. Lazaryshyna. – Rivne: National University of Water Management and Nature Resources Use, 2012. – 284 p.
 16. Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський фінансовий облік Навч. посібник / Кундря-Висоцька О.П. – К.: УБС НБУ, 2012. – 399 с.
 17. Демко І.І.Бухгалтерський облік у програмі 1С:Бухгалтерія 8.1: Навчальний посібник/ Засадна Х.О., Демко І.І., Пришляк Г.В.  – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2013. – 292 с.
 18. Рудницький В.С. Організація і методика аудиту: підручник / В.С. Рудницький, Душко З.О. – К.: УБС НБУ, 2014. – 479с.
 19. Рудницький В.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності // Рудницький В.С., Бачинський В.І., Хомидюк В.О., Боровик О.М.: Підручник, «Магнолія 2006», 2014, - 280 с.
 20. Облік у бюджетних установах : навч. посібник / Т. І. Хомуляк. – К. : УБС НБУ, 2014. – 380 с.
 21. Рудницький В.С. "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті": навчальний посібник // Рудницький В.С., Давидюк Т.В., Деньга С.М. та інші – К.: УБС НБУ, 2015. – 244с. 
 22.  Внутрішній аудит у банку: навч. посібник / О.М. Сарахман, О.І.Скаско, О.Д.Вовчак , О.К.. Волкова та ін. – К.: УБС НБУ, 2015.-263 с.
 23. Кундря-Висоцька О. П.Організація бухгалтерського обліку: навч. посібник/ О. П. Кундря-Висоцька, О.. В. Москаленко, М. О. Сулима. – К.: УБС НБУ, 2015. – 298 с.
 24. Організація та управління фінансовою діяльністю парафіяльної громади української греко-католицької церкви / Кундря-Висоцька О.П., Пшик Б.І., Олейнюк Р.Є.,Навчальний посібник, Київ, ДВНЗ «Університет банківсько справи», 2017 - 139 с.

 

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Інтеграція України у європейський та світовий

 фінансовий простір» 25 травня 2017 року

СЕКЦІЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

IMG 2180

IMG 2183

IMG 2205

XVІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи»

30-31 березня 2017 року

СЕКЦІЯ

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

IMG 1841

IMG 1880

IMG 1875

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

«Інтеграція України у європейський та світовий

 фінансовий простір»19 травня 2016 року

СЕКЦІЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

IMG 0100

IMG 0140

XVІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи»

приуроченій 25-річчю Незалежності України

14 квітня 2016 року

СЕКЦІЯ

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

IMG 9683

IMG 9656

Х Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» 

21 травня  2015р.- секція "Облік і аудит"

 

22.05.2015р. відбувся круглий стіл на тему «Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграційних процесів Республіки Білорусь і України».

Учасника ми круглого столу були:

-        Стефанович Людмила Йосифівна, д.е.н.,  заступник начальника Головного управління розвитку цифрових банківських технологій, начальник управління електронних платіжних інструментів;

-        Усоский Володимир Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри економічних наук Мінського державного лінгвістичного університету;

- Янковський Ігор Анатолійович, к.е.н., доцент, декан факультету банківської справи Поліського державного університету;

- Теляк Оксана Олександрівна, к.е.н., доцент, заступник декана, доцент кафедри банківської справи Поліського державного університету;

- Рисін В.В., д.е.н., доцент, декан фінансово-економічного факультету;

- Пшик Б.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки;

- Козловський Ю.М., д.пед.н., доцент, завідувач кафедри математики і статистики;

- Рудницький В.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту;

- Сарахман О.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;

- Скаско О.І., д.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;

- Шурпенкова Р.К., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;

- Демко І.І., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;

-  Шевченко Т.Д., ст. викладач кафедри обліку і аудиту.

 

 Викладачі кафедри обліку та аудиту прийняли участь  у

“ V Международная научно-практическая  конференция по вопросам банковской экономики, посвященная 70-летию банковского образования на Полесье «Банковская система: устойчивость и перспективы развития» “, яка відбулась 30-31 листопада 2014 р.

Викладачі кафедри обліку та аудиту прийняли участь

у II Міжнародній науково-практичній конференції "МСФЗ та інтегрована звітність: сучасне та майбутнє",

яка відбувалась 23-24 серпня 2014р.

 

21 – 22 листопада 2013 року на кафедрі обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ

відбулась VІ Міжнародна студентська наукова конференція на тему: “Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів” .  Учасники взяли участь в роботі секцій конференції за такими напрямами:

 • Ÿ проблеми функціонування та розвитку облікової системи;
 • Ÿ аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємств, організацій,  установ у посткризовий період;
 • Ÿ аудит і тенденції його розвитку в сучасних умовах;
 • Ÿ розвиток системи контролю банківських установ;
 • Ÿ обліково-аналітичне забезпечення оцінки ефективності банківської

      

 Студентка спеціальності «Облік і аудит»  Львівського інституту ДВНЗ УБС  СУПРУН ВІКТОРІЯ на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» - підсумковій науково-практичній конференції, яка відбулася 24 березня 2017 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті отримала диплом 3-го ступеня!!!!

Супрун нагорода

Студентський науковий гурток.

IMG 1540

IMG 1817

IMG 9136

IMG 9591