• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg


 

Статут клубу випускників


 

СТАТУТ

Клубу випускників

Львівського навчально-наукового інституту

ДВНЗ «Університет банківської справи»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Цей Статут визначає мету, предмет, основні завдання, форми здійснення, порядок організації добровільної організації «Клуб випускників Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (далі - Клуб випускників), умови членства в ньому, порядок його реорганізації та ліквідації.

 1.2. Клуб випускників є місцевою неприбутковою організацією, яка створена на  добровільній основі громадян, які закінчили Львівський навчально-науковий інститут для реалізації спільних інтересів і досягнення поставлених цілей.

 1.3. Клуб випускників не має статусу юридичної особи.

 1.4. Клуб випускників не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх засновників (членів), а засновники (члени) не несуть відповідальність по зобов’язаннях Клубу випускників. Держава не несе відповідальності по зобов’язаннях Клубу  випускників, так само, як і Клуб випускників не несе відповідальності по зобов’язаннях Держави.

 1.5. Повна назва українською мовою: «Клуб випускників Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

 1.6. Поштова адреса: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, 9, Клуб випускників ЛІ УБС.

  

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ  ВИПУСКНИКІВ

 2.1. Об’єднання зусиль випускників з метою підвищення рівня освіти і якість підготовки спеціалістів, підвищення престижу і зміцнення іміджу ЛІ УБС на міському та державному рівні.

 2.2. Відкриття нових горизонтів в інноваційній навчально-освітній діяльності на базі інституту за участю випускників.

 2.3. Широке розповсюдження інформації про історію і сучасне положення ЛІ УБС, підтримка духу і традицій.

 2.4. Значне розширення, що міститься на базі ЛІ УБС можливості безперервної освіти випускників з метою покращення їх рівня компетентності у сфері професійної діяльності.

 2.5 Встановлення, розширення і розвиток особистих і ділових зв’язків, творчого співробітництва, громадської і особистої взаємодії та взаємодопомоги між випускниками.

 2.6. Створення, поповнення і використання бази даних про випускників,їх професіональних інтересах і можливостях.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ КЛУБУ  ВИПУСКНИКІВ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ

 3.1. Членами Клубу  випускників можуть бути студенти та  випускники Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», які працюють чи проживають в Україні або в іншій країні і на момент подання заяви про вступ до членів Клубу  випускників досягли 17 років – індивідуальні члени, а також юридичні особи – колективні члени незалежно від форм власності, що визнають суспільну користь основної мети Клубу  випускників, підтримують та виконують Статут, сприяють у вирішенні основних завдань Клубу  випускників.

 3.2.Член Клубу  випускників – юридична особа має один голос і реалізує свої права через представника.

 3.3. Прийом до членів Клубу  випускників та вибуття з неї провадиться:

за особистою заявою – від фізичної особи, за рішенням Правління;

відповідно до рішення колективу або уповноваженого на це органу – юридичної особи, що подаються до Правління Клубу  випускників;

 3.4. Членство в Клубу  випускників підтверджується відповідним Свідоцтвом, зразок якого затверджується Правлінням.

 3.5. Член Клубу  випускників може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ  ВИПУСКНИКІВ

 4.1. Члени Клубу  випускників – фізичні та юридичні особи мають рівні права та обов’язки.

 4.2. Члени Клубу  випускників мають право:

обирати та бути обраними до керівних органів Клубу  випускників;

приймати участь у діяльності Клубу  випускників, в тому числі у всіх заходах, які проводить Клуб випускників;

брати участь у конференціях Клубу  випускників з правом голосу;

звертатися до керівних органів Клубу  випускників з пропозиціями, скаргами, заявами з питань, що стосуються діяльності Клубу  випускників, і отримувати вичерпну відповідь;

брати участь в організації, підготовці і проведенні заходів, спрямованих на досягнення основної мети діяльності Клубу  випускників та виконання її основних завдань;

вільно вийти із складу Клубу  випускників – для індивідуального члена на підставі особистої заяви, а для колективного члена на підставі рішення керівного органу.

користуватись у встановленому порядку власними чи орендованими Клубом будівлями, спорудами, інвентарем, устаткуванням, та інше;

розраховувати на підтримку та захист збоку Клубу  випускників;

користуватися іншими правами, які випливають з членства в Клубу  випускників згідно з цим Статутом.

 4.4. Члени Клубу випускників зобов'язані:

виконувати вимоги цього Статуту, рішення керівних органів;

сприяти Клубу  випускників у здійсненні нею своєї діяльності, досягненні мети і реалізації статутних завдань;

утримуватись від вчинків, які можуть зашкодити репутації або інтересам Клубу  випускників.

дбати про авторитет Клубу  випускників, поширювати його вплив на громадське життя,

надавати реально можливу допомогу Клубу  випускників в її діяльності;

не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Клубу  випускників.

5.КЕРІВНІ ОРГАНИ КЛУБУ ВИПУСКНИКІВ

 5.1. Вищим керівним органом Клубу випускників є Конференція членів Клубу. Конференція скликається Радою Клубу випускників.

 5.2. Позачергова Конференція скликається за рішенням Ради Клубу.

 5.3.Учасниками конференції є члени Клубу випускників, обрані у відповідному порядку.

 5.4. Конференція визначає найголовніші напрямки діяльності, вибирає Голову Ради Клубу випускників.

 5.5. До компетенції конференції входить:

- затвердження Статуту Клубу випускників;

- внесення змін і доповнень до Статуту Клубу випускників;

- вибори Голови Ради Клубу випускників.

 5.6. На розгляд конференції можуть бути внесені і інші питання діяльності Клубу випускників.

 5.7. Постійно діючим, в період між конференціями, керівним органом Клубу випускників є Рада Клубу випускників. До компетенції, якої входить:

- організація скликання конференції;

- координація спільних дій випускників університету.

 5.8. Голова Ради Клубу випускників керує роботою Ради, підписує прийняті конференцією і Радою Клубу випускників рішення.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 6.1. Зміни і доповнення до Статуту Клубу  випускників затверджуються рішенням Конференції, якщо за таке рішення проголосувало не менше  присутніх на Конференції членів Клубу  випускників.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ КЛУБУ  ВИПУСКНИКІВ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ  ВИПУСКНИКІВ

 7.1. Припинення діяльності Клубу  випускників відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

 7.2. Реорганізація Клубу  випускників здійснюється за рішенням Конференції Клубу  випускників.